Regija

POČINJE ŠKOLA Općina Gradac i ove godine osigurala sredstva za radni pribor i bilježnice

Općina Gradac i ove godine je osigurala sredstva za radni pribor i bilježnice kako bi se roditeljima dodatno pomoglo s troškovima prilikom školovanja njihovih osnovnoškolaca.

Odluka se nalazi na dnu ovog teksta te se od sljedećeg tjedna počinje sa zaprimanjem Zahtjeva za isplatu (naravno uz predočenje cjelokupne dokumentacije koja se sukladno Odluci traži).

Zahtjevi se predaju na mail: info@opcinagradac.hr ili osobno na protokol Općine Gradac radnim danom od 08 do 14 sati.


Puno uspjeha vama i vašoj djeci u narednom školovanju želi Općina Gradac!

TEKST ODLUKE:

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 40. Statuta Općine Gradac (Glasnik broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) dana 12.8.2022. godine, Općinski načelnik donosi

ODLUKU

o financiranju kupnje radnih bilježnica, likovnih mapa i ostalog školskog pribora

za školsku godinu 2022/2023

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da će Općina Gradac svim roditeljima učenika koji pohađaju osnovnu školu na području Općine Gradac financirati kupnju radnih bilježnica likovnih mapa i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2022/2023 po zahtjevu u vidu jednokratne financijske pomoći u visini od 700,00 kuna po djetetu.

Članak 2.

(1)Općina Gradac će temeljem ove Odluke izvršiti uplatu za navedeno po zaprimljenom zahtjevu na propisanom obrascu uz koji treba biti priložena kopija osobne iskaznice i broj tekućeg računa u poslovnoj banci (IBAN).

(2) Zahtjevi će se zaprimati u roku petnaest (15)  dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“.