Regija

OPĆINA GRADAC objavila Plan upravljanja pomorskim dobrom

Općina Gradac objavila je na svojim stranicama Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022.godinu, a osim objavljenih mikrolokacija, djelatnosti i količine, u dokumentu je navedeno i gdje se sve planira ulagati na pomorskom dobru.

Najveća je investicija sanacija rive u Gradcu s 1,5 milijun kuna. Namjerava se graditi i šetnica Sunce – G s 340 tisuća kuna. Od većih investicija u Drveniku je adaptacija porta Čmilje s 400 tisuća kuna, a i izgradnja trga u Donjoj Vali s 200 tisuća. U Podaci je između ostaloga u plani gradnja lungo mare Ravanje s 380 tisuća kuna, kao i uređenje Viskovića vale s 330 tisuća. U Zaostrogu se planira popločati riva od tuševa do Dalmacije s 350 tisuća kuna, a u planu je i sanacija plaže ispred Begovih s 220 tisuća kuna. U planu je i niz raznih drugih sanacija i izgradnji na pomorskom dobru.

Inače, u planu se predviđa i korištenje plažnih rekvizita. Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Ležaljke jednog koncesionara od ležaljki drugog koncesionara moraju biti udaljene 10 metara. Ležaljke i ostala oprema ne smije ometati korištenje plaže kao općeg dobra, nego moraju biti složeni na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži.


Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost će imati ranije zaprimljeni zahtjev računajući od dana objave Plana u Službenog glasniku Općine Gradac.

Objekti za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine mogu se postavljati isključivo u skladu sa Idejnim rješenjem kojeg će prethodno izraditi Općina Gradac, stoji dalje u planu. Navodi se i da je Općina Gradac u obavezi provesti javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Plan upravljanja u izvornom obliku možete pogledati putem sljedeće poveznice:

https://opcinagradac.hr/clients/1/documents/5utlylyuzkbjg58.pdf