Regija

Od ove akademske godine besplatne autobusne karte za studente s područja Općine Gradac

OD OVE AKADEMSKE GODINE AUTOBUSNE KARTE ZA STUDENTE S PODRUČJA OPĆINE GRADAC SU BESPLATNE

“Želimo da ste što više doma”

Uspješnu akademsku godinu želi vam Općina Gradac.


Svi detalji u Odluci:

Temeljem članka 48. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 04/21) u svezi s člankom 10. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 05/19), Općinski načelnik dana 12.8.2022. godine donosi

ODLUKU
o financiranju troškova prijevoza studenata s područja Općine Gradac za akademsku godinu 2022./2023.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način financiranja troškova javnog prijevoza studenata s prebivalištem na području Općine Gradac za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Članak 2.
Prijevozom studenata, u smislu ove Odluke, smatra se putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika autobusom koji se obavlja od mjesta prebivališta ili od autobusnih kolodvora Ploče i Makarska do mjesta studiranja (u daljnjem tekstu: prijevoz studenata)

Članak 3.
Općina Gradac će financirati troškove prijevoza redovitih studenata u 100%-oj visini cijene kupljene putne karte i to:
– dvije (2) povratne putne karte mjesečno studentima koji studiraju u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru
– jednu (1) povratnu putnu kartu mjesečno studentima koji studiraju u Zagrebu i ostalim gradovima na području Republike Hrvatske
Ukoliko student nije u mogućnosti kupiti povratnu kartu, priznat će mu se jednosmjerne karte u suprotnim pravcima, ako se nadovezuju vremenskim slijedom i nisu starije od tri (3) mjeseca na dan podnošenja zahtjeva za isplatu.
Za ostvarivanje prava na financiranje troškova prijevoza iz ovog članka, student je dužan dostaviti zahtjev za isplatu na propisanom obrascu i kupljenu autobusnu kartu odnosno karte, a prilikom podnošenja prvog zahtjeva dužan je dostaviti i potvrdu da je redovno upisan na studij u akademskoj godini 2022./2023., presliku osobne iskaznice i IBAN za uplatu.

Članak 4.
Student je dužan u roku osam dana od dana nastanka, prijavit svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava (promjena prebivališta, promjena boravišta, promjena mjesta studiranja, prestanak studiranja i slično), u protivnom Općina Gradac zadržava pravo potraživati neosnovano isplaćena novčana sredstva

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Matko Burić, mag.polit.

KLASA: 024-01/22-01/350
URBROJ: 2181-24-02-22-1
Gradac, 12.8.2022.