Politika i gospodarstvo

Usvojen rebalans proračuna za 2019.godinu u rekordnom iznosu od skoro 70 milijuna kuna

Na današnjoj 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča većinom glasova izglasan je rebalans Proračuna za 2019. godinu u rekordnom iznosu. U nastavku donosimo obrazloženje:

OBRAZLOŽENJE UZ REBALANS PRORAČUNA ZA  2019. GODINU

PRIHODI


Ukupni prihodi Proračuna po ovom rebalansu iznose 69.560.000,00 kuna i veći su za 18.760.000,00 kuna ili za 36,93 % u odnosu na ukupno planirane prihode po Proračunu za ovu godinu koji je usvojen u prosincu prošle godine.

Analizirajući pojedine vrste prihoda vidljivo je da se neki od njih izvršavaju  osjetno ispod planiranih iznosa, a neki iznad planiranih iznosa. U daljnjem tekstu obrazložit ćemo neke vrste prihoda koji značajnije odstupaju od planiranog iznosa.

Planirani prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ovim rebalansom povećali smo za 1.100.000,00 kn na ukupno 9.700.000,00 kn jer očekujemo da će do kraja godine biti realiziran u većem iznosu nego što je predviđeno planom proračuna.

U okviru prihoda od poreza na dohodak formirana je nova stavka tzv. sredstva fiskalnog izravnavanja, kao direktna posljedica novog Zakona o financiranju jedinaica lokalne samouprave kojim je definiran novi model financiranja, a koji je stupio na snagu 1.1.2018., i na toj stavki planirano je ukupno 9.500.000,00 kn i taj iznos je planiran temeljem ostvarenja sredstava fiskalnog izravnanja u prvih pet mjeseca tekuće godine.

Porez i prirez od samostalnih djelatnosti kojeg plaćaju osobe poput odvjetnika, revizora, bilježnika, vještaka i dr., planirali smo na ukupno 1.450.000,00 kn jer se ostvaruje u skladu s planiranom dinamikom.

Porez i prirez na dohodak od imovine ostavili smo na istoj razini na ukupno 530.000,00 kuna, jer se ostvaruje u skladu s planirnom dinamikom.

Povrat poreza po godišnjoj prijavi kao odbitnu stavku u sklopu poreza na dohodak  smanjili smo ovim rebalansom za 100.000,00 kn na ukupno 800.000,00 kn, jer su povrati poreza po godišnjim prijavama za 2018. bili malo manji nego smo to planom proračuna prvotno planirali.

Porez na promet nekretnina planirali smo na ukupno 750.000,00 kn, on se plaća po stopi od 3% od 1.1.2019.god. i u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave.

Porez na tvrtku planirali smo na 10.000,00 kn, zbog činjenice da je 2016. godina bila zadnja godina u kojoj se ova vrsta prihoda zaduživala, on je ukinut poreznom reformom, i ostvarenje ovog prihoda odnosi se na zaduženja iz prethodnih godina.

Ovim rebalansom povećani su planirani iznosi na podskupini računa 633 – pomoći iz proračuna, sa planiranog iznosa od 1.480.000,00 kn na ukupno 2.660.000,00 kn i povećanje se gotovo u cijelosti odnosi na palnirane veće doznake kapitalnih pomoći iz državnog i župaqnijskog proračuna.

Na podskupini računa 634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika proračuna ovim rebalansom se povećavaju za 1.698.500,00 kn na ukupno 4.468.500,00 kn, unutar tih pomoći stavka tekuća pomoć od HZZ za realizaciju programa „Javni radovi“ za 2019. godinu panirana je u iznosu od  650.000,00 kn, dok je stavka kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (FZOEU, ŽUC, Hrv.vode) planirana u iznosu od 3.790.000,00 kn.

Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije (JVP) iz državne riznice ovim rebalansom ostaju na istoj razini, na ukupno 1.997.697,00 kn i na taj način ostaju usklađeni sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima koju je donijela Vlada RH.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta su ovim rebalansom povećani za 150.000,00 kn na ukupno 450.000,00 kn zbog sklapanja izvansudskih nagodbi od strane poljoprivrednika sa državnim odvjetništvom iz čega proizlazi obveza plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2012-2017, i za tekuću godinu.Ovdje treba naglasiti da je prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta zajednički prihod koji se djeli, 65% Grad Ploče, 10% Županija DNŽ, i 25% državni proračun.

Prihodi od naknade za korištenje javnih površina rebalansom se smanjuju na  ukupno 140.000,00 kn, budući se upotreba javnih površina sada tretira kao porez na korištenje javnih površina, pa je unutar poreznih prihoda kreirana nova stavka sa planiranim iznosom od 250.000,00 kn

Prihodi od komunalnog doprinosa rebalansom se povećavaju za 30.000,00 kn na ukupno 830.000,00 kn.

Prihod od komunalne naknade ovim rebalansom se povećava i planira na ukupno 5.400.000,00 kn.

Prihode od prodaje građevinskog zemljišta planirali smo rebalansom na razini od 10.270.000,00 kn, a temeljem daljnje zainteresiranosti potencijalnih investitora za  prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni „Vranjak“, i predviđene prodaje građevinskih parcela za stambenu izgradnju.

Prihode od prodaje poslovnih prostora planirali smo na 50.000 kn iako su vrlo mali izgledi da se do kraja godine po ovoj osnovi ostvare planirani prihodi.

U prihodovnu stranu proračuna uveden je i višak namjenskih prihoda iz ranijih godina u iznosu od 464.719,23 kn koji je raspoloživ za trošenje, kao i kumulirani manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 7.597.315,70 kn ostvaren po godišnjem obračunu Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu. Višak namjenskih prihoda iz prethodnih godina raspoloživ za trošenje, sukladno  Zakonu o proračunu je obuhvaćen ovim rebalansom i ugrađen u rashodovnu stranu proračuna, a manjak prihoda je ovim rebalansom pokriven na način da su planirani prihodi veći za iznos ostvarenog manjka iz prethodne godine.

Unatoč navedenim korekcijama prihoda pretpostavljamo sa velikom vjerojatnošću da će se rebalansirani ukupni prihod ostvariti u čemu ne malu ulogu ima pojačan napor i trud gradskih službi u prikupljanju proračunskih prihoda u dosadašnjem dijelu tekuće godine.

RASHODI (IZDACI)

Planirani ukupni rashodi po ovom rebalansu iznose 69.560.000,00 kn isto kao i prihodi, što znači da je postignuta proračunska ravnoteža.

Rashodi za tekuće poslovanje smanjeni su na svim mogućim stavkama u okviru trenutnih mogućnosti Grada Ploča.

Proračunskom korisniku (Dječji vrtić) ovim rebalansom rashodi su povećani za 1.037.000,00 kn na ukupno 5.059.300,00 kn, zbog realizacije projekta „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima“

Rashodi Pučkog otvorenog učilišta planirani su na ukupno 521.500,00 kn, dok su ukupni rashodi Narodne knjižnice ovim rebalansom planirani na ukupno 618.600,00 kn. Ukupni rashodi Javne vatrogasne postrojbe planirani su u ukupnom iznosu od 2.504.397,00 kn. Planirani rashodi proračunskih korisnika ove godine su veći, zato što se od ove vlastiti prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici integriraju u plan proračuna, ako i rashodi koji se financiraju iz tih izvora.

Budući da se iz priloženog materijala  za raspravu na jednostavan način može vidjeti svako povećanje ili smanjenje rashoda (izdataka) smatramo da nema potrebe obrazlagati pojedinosti, uostalom izmjene Proračuna u velikoj mjeri biti će obrazložene u sklopu izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa kapitalnih ulaganja.

Naslovna fotografija: Studio Idearium