Politika i gospodarstvo

Savjetodavna služba: Obavijest proizvođačima jabuka!

Vremenske prilike ne pogoduju razvoju čađave krastavosti (Venturia inaequalis) na jabukama u slučaju oborina moguća je primjena pripravaka na osnovi: mankozeba, kaptana, ciprodinila, strobilurina… Visoke temperature i relativna vlaga zraka pogoduju razvoju i infekcijama pepelnicom (Podosphaera leucotricha) na jabukama. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Nimrod 25 EC, Crystal ili koristiti pripravke na osnovi strobilurina: Tercel WG, Zato 50 WG , Stroby WG, tetrakonazola: Domark 40 ME ili tebukonazola i fluopirana Luna experience koji djeluju na uzročnike krastavosti i pepelnice.

Obilaskom nasada vidljive su populacije lisnih uši, crvenog pauka i hrđaste grinje. Suzbijanje lisnih uši moguće je jednim od pripravaka: Teppeki. 500 WDG, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Actara 25 WG.

Za suzbijanje crvenog pauka i hrđaste grinje dozvoljeni su akaricidi : Zoom 11 SC, Masai WP, Vertimec 018EC ili Kraft 18 EC.
Upozoravaju se proizvođači da paze na karencu i kod izbora pripravaka koriste one koje su najmanje puta koristili u vegetaciji.


Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) traje. Suzbijanje je moguće jednim od pripravaka: Runner 240 EC, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Affirm.

Pozitivan učinak na biljke kod temperaturnih šokova, suše i stresa imaju pripravci na osnovi aminokiselina: Megafol, Polyamin, Siapton, Drin, Trainer.
Pripravke primijeniti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja, poduzimajući mjere o dodatnoj zaštiti pčela i drugih ne ciljanih organizama.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
www.savjetodavna.hr
Ilustracija: pixabay.com