Politika i gospodarstvo

Rebalansom Proračun Grada Ploča uvećan za 6 milijuna kuna

Jučer je većinom glasova na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča usvojen i izglasan rebalans (izmjene i dopune) Proračuna za 2018. godinu koji sada iznosi 46.500.000,00 kn. Podsjetimo, prethodno izglasani Proračun je iznosio 40.545.000,00 kn.

Povećanje je to za 14,69% u odnosu na ukupno planirane prihode po Proračunu za ovu godinu koji je usvojen u prosincu prošle godine. Analizirajući pojedine vrste prihoda vidljivo je da se neki od njih izvršavaju osjetno ispod planiranih iznosa, a neki iznad planiranih iznosa.

Planirani prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ovim rebalansom smanjen je za 530.000,00 kn na ukupno 8.300.000,00 kn jer se očekuje da će do kraja godine biti realiziran u manjem iznosu nego što je predviđeno planom proračuna.


U okviru prihoda od poreza na dohodak formirana je nova stavka tzv. sredstva fiskalnog izravnavanja, kao direktna posljedica novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojim je definiran novi model financiranja, a koji je stupio na snagu 01.01.2018., i na toj stavki planirano je ukupno 8.000.000,00 kn. Taj iznos planiran je temeljen ostavrenja sredstava fiskalnog izravnavanja u prva tri mjeseca tekuće godine. Porez i prirez od samostalnih djelatnosti kojeg plaćaju osobe poput odvjetnika, revizora, bilježnika, vještaka i dr., planiran je na ukupno 1.150.000,00 kn jer se ostvaruje u skladu s planiranom dinamikom.

Od većih stavki izdvajamo povećanje planiranih iznosa pomoći iz proračuna, sa planiranog iznosa od 1.805.000,00 kn na ukupno 2.305.000,00 kn i povećanje se u cijelosti odnosi na planirane veće doznake kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna. Također, ovim rebalansom u stavki pomoć od ostalih subjekata, ostaje se na istoj planiranoj razini od 3.800.000,00 kn. Unutar tih pomoći je stavka tekuća pomoć od HZZ za realizaciju programa “Javni radovi” planirana u iznosu od 1.000.000,00 kn, dok je stavka kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (FZOEU, ŽUC, Hrv. vode) planirana u iznosu od 2.800.000,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa rebalansom se smanjuju za 1.300.000,00 kn na ukupno 1.000.000,00 kn. Prihod od komunalne naknade ovim rebalansom se planira na ukupno 4.700.000,00 kn. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani su rebalansom na razini od 6.845.000,00 kn, a temeljem daljnje zainteresiranosti potencijalnih investitora za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni “Vranjak”, i predviđene prodaje građevinskih parcela za stambenu izgradnju.

Unatoč navedenim korekcijama prihoda, iz Grada poručuju da će se sa velikom vjerojatnošću rebalansirani ukupni prihod ostvariti u čemu ne malu ulogu ima pojačan napor i trud gradskih službi u prikupljanju proračunskih prihoda u dosadašnjem dijelu tekuće godine.

Planirani ukupni rashodi po ovom rebalansu iznose 46.500.000,00 kn isto kao prihodi, što znači da je postignuta proračunska ravnoteža. Rashodi za tekuće poslovanje smanjeni su na svim mogućim stavkama u okviru trenutnih mogućnosti Grada Ploča.