Politika i gospodarstvo

Raspisan natječaj za ravnatelja/icu osnovne škole u Pločama

Školski odbor Osnovne škole »Vladimir Nazor«, Ploče, raspisao je NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice škole.

Ravnatelj/ica školske ustanove prema članku 126. stavcima 1. – 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u koji se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:


a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2. uvjete propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

4. Osim osobe koja je završila neki od studija naznačenih u t. 1. ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECT bodova.

Više o uvjetima natječaja pročitajte OVDJE

Ravnatelj/ica školske ustanove imenuje se na pet godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javite osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola »Vladimir Nazor« Ploče, Tina Ujevića 3, 20340 Ploče, s naznakom: »Za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješten u roku od 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Osnovna škola
»Vladimir Nazor« Ploče