Politika

PROLAZNO VRIJEME: Polugodišnji prihodi Proračuna na 32,1 %, rashodi na 30,7 %

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća jedna od točaka je bila “Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine”.

Prihodi Proračuna Grada Ploča za prvo polugodište 2021. godine ostvareni su u iznosu od 24.143.798,41 kuna ili 32,1% u odnosu na planirane prihode za cijelu godinu, u ukupno ostvarene prihode su uključeni i vlastiti prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 996.993,00 kn koje su ostvarili u prvoj polovici ove godine (Dječji vrtić 909.100,00 kn, POU 12.210,00 kn, Narodna knjižnica 41.325,00 kn i JVP 34.358,00 kn).

Ukupni rashodi proračuna Grada Ploča za prvo polugodište 2021. godine ostvareni su u iznosu od 23.050.851,56 kuna ili 30,7% od ukupno planiranih godišnjih rashoda i manji su od realiziranih prihoda u izvještajnom razdoblju za 1.092.946,85 kune.


OBJAŠNJENJE

Rashodi kod gotovo svih proračunskih korisnika linearno su izvršeni i kreću se oko 50% ili malo manje, ove godine su u rashodima proračunskih korisnika prikazani i rashodi koji se financiraju iz vlastitih (namjenskih) prihoda koje su ostvarili u prvoj polovici tekuće godine.

U okviru aktivnosti koja se odnosi na korištenje sredstava od komunalne naknade (Program održavanja komunalne infrastrukture) plan rashoda izvršen je sa 45,6%.

Kapitalni dio proračuna izvršen je sa 18,4% u odnosu na godišnji plan, a o čemu će više  govora biti prilikom posebnog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (investicijskog  programa) koje je sastavni dio polugodišnjeg izvršenja proračuna.

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda Porez i prirez na dohodak zauzima dominantno mjesto te je naplata ovog poreza u prvom polugodištu realizirana  u iznosu od 7.078.775,51 kn ili 30,3% u odnosu na planirane prihode. Od tog iznosa na ostvareni prirez na porez na dohodak (10%) od 1.1.2021. do 30.6.2021. odnosi se 832.796,70 kn koji se počeo naplaćivati na području Grada Ploča temeljem odluke Gradskog vijeća od 1.2.2015. godine. Sredstva fiskalnog izravnanja koja se doznačuju iz fonda formiranog temeljem izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine iznosila su 4.459.082,52 kn.

Ponovnim izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koje su stupile na snagu 1.1.2021., sredstva fiskalnog izravnanja se klasificiraju kao tekuće pomoći iz državnog proračuna (podskupina računa 633 „Pomoći iz drugih proračuna“), a ne više kao dio prihoda od poreza na dohodak.

U prvom polugodištu po godišnjim poreznim prijavama za prošlu godinu, poreznim obveznicima izvršen je povrat poreza na dohodak u iznosu od 2.449.389,01 kn, i ove godine je kao i prošle, povrat poreza realiziran u prvoj polovici godine na teret državnog proračuna. Naputkom Ministarstva financija definirano je da nedostajuća sredstva za izvršenje povrata poreza po godišnjem obračunu za 2020. koja su namirena na teret državnog proračuna, jedinice lokalne samouprave počinju vraćati od 1.8.2021., na način da će se 25% raspoloživih sredstava na računu poreza i prireza na dohodak za pojedinu jedinicu lokalne samouprave preusmjeriti u državni proračun. Posljedica navedenog Naputka Ministarstva financija je to da Grad Ploče do kraja godine može očekivati smanjen priljev od poreza i prireza na dohodak u iznosu od cca. 2.000.000,00 kn.

Porez na promet nekretnina u prvom polugodištu ostvario se u iznosu od 397.020,93 kn ili 66,2% u odnosu na planirane. Porez na promet nekretnina od 1.1.2019. godine plaća se po stopi od 3%. Porez na promet nekretnina od 1.1.2017. plaćao se po stopi od 4%, s tim da u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave u ovom slučaju Gradu Ploče. Do 31.12.2016. porez na promet nekretnina plaćao se po stopi od 5% i dijelio se u omjeru 80% pripadalo je gradu ili općini, a 20% pripadalo je državi.

Porez na tvrtku, ovdje treba naglasiti da je 2016. godina bila zadnja godina u kojoj se zaduživao porez na tvrtku ili naziv, jer je stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima od 1.1.2017. ovaj porez ukinut, međutim Grad i dalje naplaćuje zaduženja koja su ostala nenaplaćena iz prethodnih razdoblja.

Tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, iz državnog proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.741.480,60 kn ili 62,5% u odnosu na planirane. Od tog iznosa 4.459.082,52 kn odnosi se na tekuću pomoć iz državne riznice u vidu sredstava fiskalnog izravnanja,  1.010.000,00 kn se odnosi na tekuću pomoć iz državne riznice za decentralizirane funkcije (JVP Ploče), iznos od 810.360,29 kn odnosi se na pomoć od HZZ za realizaciju projekta „Javni radovi“, na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova odnosi se iznos od 5.127.139,06 kn, iznos od 306.758,73 kn odnosi se na kapitalnu pomoć iz državnog proračuna (projekt „Održivi razvoj prirodne baštine doline Neretve“), i iznos od 28.140,00 kn odnosi se na tekuću pomoć iz državne riznice za Dječji vrtić.

Prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u prvoj polovici ove godine ostvaren je u iznosu od 80.645,92 kn ili 24,8% u odnosu na planirane prihode jer su poljoprivrednici sa područja Grada Ploča sklapali sudske nagodbe sa ODO u Metkoviću temeljem kojih su imali obvezu platiti zakup za razdoblje 2012-2017 godine (6 godina) kao i zakup za svaku sljedeću godinu koji dospijeva do 30.6. za tekuću godinu , a sve u funkciji očekivanja raspisivanja natječaja od strane Grada Ploča za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem kojim bi se konačno riješilo pitanje upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem na duži rok. Ovdje treba naglasiti da je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zajednički prihod jedinice lokalne samouprave (65%), županije (10%) i države (25%), te se sukladno tome uplaćuje na poseban račun i raspoređuje u navedenim omjerima.

Naknada za korištenje javnih površina ostvarena je u iznosu od 42.304,62 kuna ili 38,5% u odnosu na godišnji plan, a prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je u iznosu od 22.834,52 kuna ili 28,5% u odnosu na godišnji plan, prihod od zakupa poslovnog prostora ostvaren je u iznosu od 163.126,04 kune ili 67,9% u odnosu na godišnji plan, prihod od legalizacije građevinskih objekata ostvaren je u iznosu od 12.391,77 kn ili 24,8% u odnosu na godišnji plan s tim da treba naglasiti da je „Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru“ zajednički prihod države (50%), županije (20%) i grada ili općine (30%). Prihodi od pruženih usluga (naplata NUV-a) ostvareni su u iznosu od 112.027,16 kn ili 74,7% u odnosu na godišnji plan.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 65.663,68 kn ili 1,8% u odnosu na planirane prihode i gotovo u cijelosti se odnosi na manja zaduženja za fizičke osobe koji legaliziraju svoje stambene objekte.

Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 3.077.440,48 kn ili 48,5% u odnosu na godišnji plan. Ovdje treba navesti činjenicu da  Grad Ploče poduzima sve u okviru svojih mogućnosti kako bi  naplata bila što bolja, s tim u svezi je u prvoj polovici godine Grad Ploče slao ovrhe pojedinim pravnim osobama.

Prihodi od prodaje zemljišta koji su planirani u ukupnom iznosu od 14.050.000,00 kn i odnose se na planiranu prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Vranjak, ostvareni su u iznosu od 61.000,00 kn. Grad Ploče u drugoj polovici godine namjerava ponovo raspisati natječaj za prodaju građevinskih parcela, tako da je za očekivati da će se glavnina planiranih prihoda ipak ostvariti.

Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareni su u iznosu od 168.260,21 kn i ovdje treba istaknuti činjenicu da je ovaj prihod zajednički prihod države (55%) i jedinice lokalne samouprave (45%), navedeni iznos je dio koji pripada Gradu Ploče.

 

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni