Politika i gospodarstvo

Privatni iznajmljivači na udaru novog zakona: Iznajmljuju tri mjeseca, a plaćaju odvoz smeća čitavu godinu kao hoteli

Privatni iznajmljivači iduće godine mogu očekivati povećanje računa za smeće. Novi Zakon o gospodarenju otpadom prepoznaje samo dvije kategorije: ‘kućanstvo’ i oni ‘koji nisu kućanstvo’. Zakonodavac je iznajmljivače svrstao u kategoriju onih ‘koji nisu kućanstvo’, što znači da su izjednačeni s hotelskim kućama, kampovima i ostalima koji nekretninu koriste u svrhu neke djelatnosti.

Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o načinu pružanja javne usluge, a potom u idućoj godini i novi cjenik.

Ako je suditi po primjeru grada Rovinja koji je već sastavio nacrt prijedloga odluke i pokrenuo postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, iznajmljivačima će smeće dobrano ‘krešiti’. Strukturu cijene javne usluge čine cijena obvezne minimalne javne usluge (CMJU) i cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (Ckpo). Grad Rovinj predlaže cijenu obvezne minimalne javne usluge od 100 kuna bez PDV-a za obračunsko razdoblje (tj. mjesečno) za korisnike iz kategorije „kućanstvo“, a 643 kune bez PDV-a za kategoriju „korisnik koji nije kućanstvo“.


Ova je vijest odjeknula u Istri, pa je Grad Rovinj naknadno izdao priopćenje u kojem nastoji ugasiti vatru i navodi da „nije riječ o cijeni koju će u konačnici plaćati građani ili iznajmljivači“, nego o „izračunu stvarnih troškova odvoza otpada koji služe kao polazna osnova za kalkulaciju unutar budućeg cjenika“.

Predvidjeli su, kažu, kriterije za umanjenje navedene cijene javne usluge, što bi značilo da kućanstva neće trpjeti poskupljenja veća od oko osam kuna na iznos koji trenutno plaćaju, dok će se iznajmljivačima cijena povećati do oko maksimalno 20 kuna s PDV-om. Svjesni su, kažu, „nepravde takvog svrstavanja svih kućanstva i svih ugostiteljskih i gospodarskih djelatnosti ‘u isti koš’, bez obzira na njihovu veličinu“, a kriterije umanjenja cijene temelje na odvajanju otpada te ukoliko je to moguće i kompostiranje biootpada, kako bi se poštivalo načelo „onečišćivač plaća“.

Što je obvezna minimalna javna usluga? Kako stoji u odluci, ona obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza i obrade smeća, rada reciklažnih dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove osoblja, ulaganja u sustav, itd. Druga stavka cijene je zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, a odnosi se na trošak pretovarnih stanica, trošak prijevoza od pretovarne stanice do odlagališta ili centara za gospodarenje otpadom i trošak obrade i zbrinjavanja.

Nova naplata odnosi se na čitavu kalendarsku godinu, iako mnogi iznajmljuju, možda vlastitu kuću, samo tri ljetna mjeseca kako bi zaradili za vraćanje stambenog kredita ili školovanje djece u Zagrebu. Iz Udruge gradova već su prije donošenja zakona reagirali navodeći kako je neprovedivo, primjerice, iznajmljivače u višestambenim zgradama tretirati kao korisnike koji nisu kućanstvo te cijenu minimalne javne usluge za male iznajmljivače izjednačiti s cijenom za turistički resort, piše Dubrovački vjesnik.