Politika i gospodarstvo

Predsjednik Nadzornog odbora Komunalno održavanje doo: Direktor Komunalnog održavanja u svom priopćenju naveo je niz neistina

Donosimo vam  Odgovor koji je napisao Mijo Šuman, voditelj pododsjeka za proračun i financije Grada Ploča i predsjednik Nadzornog odbora Komunalno održavanje doo  na priopćenje „Komunalno održavanje je najuspješnije društvo u portfelju Grada Ploča“ objavljeno na našem portalu.

Odgovor prenosimo u cijelosti:

“Odgovor na priopćenje „Komunalno održavanje je najuspješnije društvo u portfelju Grada Ploča“


Direktor Komunalnog održavanja u svom priopćenju naveo je niz neistina, a posebno je znakovito da prešućuje neke stvari koje mu ne idu u prilog.

Prvo treba razjasniti dug u trenutku primopredaje vlasti, koji je prema Komunalnom održavanju iznosio 2.445.385,42 kn, dok je u svojim poslovnim knjigama Komunalno održavanje od Grada Ploča potraživalo iznos od oko 4.600.000,00 kn. Dakle postavlja se pitanje kako je došlo do ove neusklađenosti, sigurno ne zato što je netko u pododsjeku za proračun i financije Grada Ploča rekao da ga ti računi ne zanimaju.

Sukladno proceduri i Odluci o izvršavanju proračuna Grada Ploča, a koja se usvaja na Gradskom vijeću svake godine prilikom usvajanja proračuna Grada Ploča, sve račune veće od 20.000,00 kn uz potpis voditelja odsjeka i pročelnika mora odobriti i ovjeriti Gradonačelnik, ukoliko ih on ne odobri ti računi ne mogu biti dostavljeni u pododsjek za proračun i financije i kao takvi proknjiženi u poslovne knjige Grada Ploča kao rashodi i obveze prema dobavljaču.

Budući da direktor Komunalnog održavanja ovo jako dobro zna postavlja se pitanje zašto za vrijeme bivšeg Gradonačelnika nije imao ovako proaktivan pristup rješavanju ovog poslovnog problema za vlastitu tvrtku, pretpostavljam da odgovor znaju on i bivši Gradonačelnik, ja pretpostavljam da Gradonačelnik s jedne strane nije htio odobravati te račune da bi se u proračunu Grada Ploča prikazao manjak manji nego što je on ustvari bio, a s druge strane direktor Komunalnog održavanja je vjerovatno oportuno zaključio da nema smisla previše inzistirati i sukobljavati se sa bivšim Gradonačelnikom oko rješavanja problema neproknjiženih računa, budući je on ipak u svojstvu Skupštine društva Komunalnog održavanja, kako smo mogli čuti na sjednici Gradskog vijeća, sa direktorom potpisao ugovor o radu koji istom jamči iznimno atraktivna primanja.

Dakle ovo je problem koji je ostavljen novom Gradonačelniku da ga rješava. Budući da sam bio svjestan činjenice koje probleme za sobom može vući neusklađenost računovodstvenih evidencija između Grada i Komunalnog održavanja posebno u političkom smislu (vječno prozivanje za nikad neproknjižene račune, a za koje je plaćen PDV cca oko 500.000,00 kn) sugerirao sam novom Gradonačelniku da navedene račune odobri i da se nakon toga proknjiže u poslovne knjige Grada Ploča što je on i napravio vodeći se isključivo iskrenim namjerama i transparentnošću, dakle da se pokuša razbistrit mutna voda koliko je to moguće.

Nakon toga novi Gradonačelnik u svojstvu Skupštine društva Komunalnog održavanja donosi Odluku o isplati zadržane dobiti kao vlasnik društva u iznosu od 2.393.244,54 kn koliko je ona iznosila u bilanci Komunalnog održavanja na dan 31.12.2016., nakon toga se radi prijeboj (kompenzacija) međusobnih obveza i potraživanja u navedenom iznosu, sve u skladu sa propisima i zakonskim odredbama.

Ovdje treba naglasiti da Komunalno održavanje nije na račun Grada Ploča isplatilo navedeni iznos zadržane dobiti što se da zaključiti iz priopćenja direktora Komunalnog održavanja, već je riječ o transakciji koja je nenovčanog karaktera kod koje nema novčanog tijeka, već je riječ o vrsti obračunskog plaćanja.

Nakon ove provedene transakcije trenutni dug Grada prema Komunalnom održavanju iznosi cca 2.950.000,00 kn. Grad Ploče je do 2014. godine uredno podmirivao sve svoje obveze za izvršene komunalne usluge prema svojoj tvrtki, međutim činjenica je da je Grad Ploče od 2014. ostao bez značajnih proračunskih prihoda (prodaja zemljišta, komunalna naknada i komunalni doprinos) što je za posljedicu imalo generiranje ovolikog duga.

Međutim ono što je suština problema, a što se ignoriralo dugi niz godina je cijena komunalne usluge koja je definirana godišnjim ugovorom po kojem Komunalno održavanje fakturira svoje usluge vlasniku, a koje su značajno veće nego što trebaju biti premda odgovorne osobe u Komunalnom održavanju stalno tvrde suprotno.

Jedini način da se taj prijepor riješi je da se navedene usluge stave na javnu nabavu i tako dobije tržišna cijena komunalnih usluga.

Što se tiče dobiti s kojom se direktor Komunalnog održavanja voli hvaliti, a koja je ostvarena zadnje 2 godine 2015 i 2016. također treba pojasniti neke stvari. Dobit je računovodstvena kategorija koja značajno zna ovisiti o računovodstvenim politikama koje usvaja uprava, odnosno direktor društva. Ovdje treba naglasiti da je 2014. godine Komunalno održavanje prikazalo gubitak u iznosu od oko 15.000,00 kn, zato što je po nalogu bivšeg direktora napravljeno vrijednosno usklađenje potraživanja u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit, a vjerovatno da se za buduća poslovna razdoblja stvori određena rezerva sa mogućnošću iskazivanja veće dobiti što se u konačnici i dogodilo.

Grad Ploče je 2015. temeljem kupoprodajnog ugovora prodao poslovni prostor Komunalnom održavanju za 978.043,56 kn, za koje je također provedena kompenzacija na način da je Komunalno održavanje u svojim finacijskim izvještajima za tu godinu to knjižio kao ostale poslovne prihode, a nakon zatvaranja onih potraživanja koja su prethodno vrijednosno usklađena, što je značajno utjecalo na ostvarenje dobiti za 2015. godinu. Tijekom 2016. godine Grad Ploče je Komunalnom održavanju uplatio na račun u vidu kapitalnih donacija ukupno 1.064.501,20 kn od tog iznosa 667.381,20 kn se odnosilo za nabavu komunalnih vozila, a 397.120,00 kn se odnosilo za nabavu zelenih otoka, taj ukupan iznos je Komunalno održavanje knjižilo kao ostale poslovne prihode koji su opet za posljedicu imali povećanje ostvarene dobiti za 2016. godinu.

Što se tiče sanacije Lovornika i okolišne dozvole i dozvole za gospodarenje otpadom, a izdavanje kojih je bilo vezano za rješavanje imovinsko pravnih pitanja na odlagalištu Lovornik, svima je poznata činjenica da je Grad Ploče pitanje vlasničkih odnosa na Lovorniku mogao rješiti već 2008. godine samo da je Gradonačelnik odobrio plaćanje Hrvatskim Šumama cca. 220.000,00 kn od kojeg bi iznosa 60% sufinancirao FZOEU, tako da bi ukupan trošak Grada Ploča za navedenu česticu iznosio oko 90.000,00 kn i zbog svega toga to je stalo nerješeno gotovo 9 godina na sramotu bivše vlasti, da ne navodim da zbog svega toga Grad Ploče nije mogao krenuti u proceduru izrade projektne dokumentacije (građevinske dozvole) za sanaciju Lovornika, sada kad je ta čestica rješena i uknjižena to je koštalo ukupno 321.613,00 kn i to će se plaćati kroz 24 mjesečna anuiteta svaki u iznosu od 13.400,54 kn zaključno do 15.3.2019. godine.

Zašto direktor Komunalnog održavanja ovu česticu nije uspio riješiti 2015. ili 2016. vjerovatno zato što nije imao vremena jer je 2015. i dobar dio 2016. osim što je bio direktor Komunalog održavanja na puno radno vrijeme 40 sati tjedno, bio i član uprave NTF angažiran putem ugovora o djelu, pa se postavlja pitanje ako je u firmi provodio 40 sati tjedno kad je radio za NTF, budući je riječ o rijetko sposobnom menadžeru vjerujem da je to radio po noći tijekom 3 smjene, takvi poput njega nemaju potrebe za snom.

Što se tiče novog kolektivnog ugovora potpisanog krajem mjeseca travnja, dakle neposredno pred održavanje lokalnih izbora, doista nema potrebe za prevelikim elaboriranjem jer valjda svakome je jasno zašto je to napravljeno nakon dugih godina pregovaranja baš pred održavanje lokalnih izbora. Vrijedi istaknuti samo činjenicu da su se temeljem novog kolektivnog ugovora ukupni troškovi zaposlenih (bruto 2 i naknade troškova prevoza) povećali na mjesečnoj razini sa cca. 430.000,00 kn na cca. 530.000,00 kn, dakle gotovo za cca. 1.200.000,00 kn na godišnjoj razini, tako da će ukupni troškovi za plaće (bruto 2) narasti sa cca. 4.850.000,00 kn koliko su iznosili 2016.godine na cca. 5.650.000,00 kn koliko će iznositi u 2017.godini, s napomenom da se novi kolektivni ugovor primjenjuje od 01.05.2017. godine. Ukoliko kolektivni ugovor ostane na snazi i cijelu 2018. godinu troškovi plaća (bruto 2) će prijeći iznos od 6.000.000,00 kn.

Direktor Komunalnog održavanja također u svom priopćenju, a pozivajući se na prezentaciju revizije od strane tvrtke BDO Croatia navodi krive podatke o ukupnom iznosu za troškove zaposlenih u Gradu Ploče jer u ukupnom iznosu od 3.388.595,00 za zaposlene u Gradu Ploče za 2016. (uključuju trošak plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika) su sadržani i troškovi plaća za Mjesne odbore – Javni radovi u iznosu od 520.238,00 što je itekako vidljivo iz same prezentacije na stranici br.11, tako da prosječni mjesečni trošak po zaposlenom u Gradu Ploče iznosi 8.536,78 kn (3.388.595 – 520.238/12 mjeseci/28) uključujući gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Isto tako se da vrlo lako izračunat da će mjesečni prosječni trošak po zaposlenom (bruto 2) nakon potpisivanja kolektivnog ugovora u Komunalnom održavanju iznositi cca. 8.060,00 kn.

Napominjem da su sve transakcije između Grada Ploča i Komunalnog održavanja poslovni odnosi sa povezanim stranama te se objavljuju javno.

Sve ovo gore naveo sam isključivo radi pravilnog informiranja javnosti da ne bi bila dovedena u zabludu kao što se u praksi često zna događati.

Mijo Šuman, voditelj pododsjeka za proračun i financije Grada Ploča
predsjednik Nadzornog odbora Komunalno održavanje doo