Politika

Poziv građanima na javnu raspravu o prostornom uređenju Ploča

Vjerujemo kako smo svi pomalo umorni od sveprisutnih tumačenja rezultata nedavnih parlamentarnih izbora. Nekako u sjeni spomenutih aktualnosti i neobjašnjive ravnodušnosti događa se i objava JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PLOČA (dalje PPU GP).


Konkretno, uz postojeće potencijale trebamo napraviti radikalan zaokret prema turizmu, poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu kao strateškim odrednicama održivog razvoja Grada Ploča.

Za one koje zanima nešto više naglašavamo da Odluka Županijske skupštine DNŽ o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ koja je donešena 04. srpnja 2014. godine (iz koje proizlazi i obveza Grada Ploča po istom) jasno upućuje na kondicije, zakonska i ina uporišta kao i na ciljeve izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, a s tim i samog Grada Ploča.

Isto tako s ciljem boljeg razumijevanja važnosti trenutka i značaja spomenutog prijedloga izmjena i dopuna PPU GP, napominjemo da su nacionalni razvojni dokumenti i prostorni planovi polazišta za izradu planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja.

Županijska Skupština posebnim odlukama već nekoliko godina produžava valjanost Razvojne strategije DNŽ koja u stvari to i nije jer je donešena za razdoblje 2011-2013. Dakle, možemo reći da se čeka nova Razvojna strategija DNŽ kao temeljni razvojni dokument, zato evo raspravljamo o PPU GP. Ostaje nejasno je temeljem čega su izrađene Strategije razvoja turizma DNŽ i ITC razvojna strategija DNŽ do 2020.g. koje su ipak trebale proisteći iz Razvojne strategije DNŽ.

Sve ovo ne bi ni bilo toliko bitno da se, na žalost, u spomenutoj turističkoj razvojnoj strategiji niti jednom riječju ne spominje turistički potencijal Ploča. Pa čak ni u kontekstu predviđenog klastera „Neretva“. Baćinska jezera jednostavno kao da i ne postoje, jer jedna rečenica u kojoj se spominju nije ni vrijedna spomena. Dok se npr. u istoj toj strategiji kao jedan od ključnih investicijskih projekata navodi marina Opuzen (nautička marina na rijeci Neretvi). Rekli bi neki pametnom dosta.

Dragi sugrađani ne znam koliko ste upoznati i sa činjenicom da je u Prostorni plan DNŽ uvrštena i brana (pregrada sa prevodnicom) za spriječavanje prodora slane vode u Neretvu. Čitav projekt ima za cilj spriječiti daljnje zaslanjivanje obradivih površina i omogućiti njihovo navodnjavanje, a zamišljen je tako da brana (koja bi spriječavala prodor slane vode) na Neretvi bude u predjelu između Komina i Opuzena dok bi se slatkovodna akumulacija oformila na mikrolokaciji koja je na području Grada Opuzena. Grad Metković je „zakočio“ spomenuti projekt sa ciljem povećanja predviđenog propusta na brani sa predviđenih 12 m na željenih 50 m, zbog nesmetanog razvoja nautičkog turizma u Metkoviću. Dok naš Grad osporava lokacijsku dozvolu.Ovdje je bitno primjetiti da je projekt uvršten u Prostorni plan Županije iako na njega imaju primjedbe dva od tri grada na koje se odnosi. Još je bitnije naglasiti da se prodor slane vode u Neretvu spriječava tek ispod Opuzena. Stoga i nismo baš uvjereni kako je autor projekta vodio računa o spriječavanju zaslanjivanja obradivih površina uz Neretvu od ušća do predviđene brane, a upravo to područje predstavlja težišni poljoprivredni potencijal našega Grada.

Sljedeće što je zanemareno, a bitno je primjetiti, odnosi se na potencijal i potrebu urbane regeneracije našega Grada. Ovaj potencijal se zasniva na ex vojnim i industrijskim područjima i objektima na području našega Grada. U ovom kontekstu ima prostora i potrebe za revidiranjem odnosa LUP i Grada na pojedinim formalnim lučkim područjima koji su od iznimnog značaja za razvoj Grad (kao što je Putnička obala i Obala br 1.“Bosanska Obala i sl).

Nešto o čemu Grad uopće nije ni konzultiran,a što je sadržano u predloženim izmjenama i dopunama PPU GP, je članak koji dozvoljava na području Ploča proizvodnju električne energije u kogeneracijskim postrojenjima na bio masu instalirane snage do 10 MW.

Sve ovo navodim jer želim naglasiti da cilj i programsko polazište PPU GP bi trebao biti da se kroz Izmjene i dopune stvore preduvjeti i potakne održiv razvoj Grada uz racionalno korištenje prirodnih resursa, te zaštitu graditeljske baštine, okoliša i prirode.

Prostorni plan našega Grada i svi Prostorni planovi viših razina trebaju podržavati ( a što trenutno nije slučaj ) nužnu i žurnu diversifikaciju gospodarske slike našega grada u smjeru turizma, poljoprivrede i urbane regeneracije.

Konkretno, uz postojeće potencijale trebamo napraviti radikalan zaokret prema turizmu, poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu kao strateškim odrednicama održivog razvoja Grada Ploča.

U prilog ovom stavu govore mnoge činjenice koje proizlaze iz života i same lokacije grada Ploča i onoga što ga okružuje. O istom govori i činjenica da su trenutno pretežite, a uz luku povezane gospodarske djelatnosti značajno atrofirale, te da jednostavno više nisu dovoljne kad je interes Grada u pitanju. Valjda je svima više jasno da smo upravo zbog nedostatka alternative tu gdje jesmo.

Ova nužnost za diversifikacijom gospodarske slike našega grada se ne može iščitati iz PPU Ploča kao ni iz predloženih izmjena i dopuna istog, a trebala bi jer to mu je osnovna svrha.

Naprotiv, pored toga što ne artikuliraju bitno, u aktualnim dokumentima prostornog planiranja imamo planirane sadržaje koji zbog svoje neizvedivosti u kombinaciji sa dodjeljenim im statusom „važnost za Državu“ ili „važnost za Županiju“ u konačnici za Grad predstavljaju razvojno ograničenje. Jednostavno samo zato što su sadržani u planovima višega reda (Županija, Država) Gradu su kao takvi nametnuti. To što za realizaciju istih nema nikakvog interesa i vjerovatno neće ni biti, ukazuje na grubo nerazumjevanje razvojnih interesa Grada, a u konačnici Županije i Države.

Dragi sugrađani mi iz ŠKANJ-a smatramo da se ova javna rasprava o PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PLOČA ne smije svesti na puko usklađivanje sa zakonskim odredbama i odredbama planova višega reda. Pogotovo imajući u vidu iznimno nisku razinu razumjevanja i artikuliranja potreba i interesa Ploča u aktualnim planskim dokumentima.

Priliku za reakciju, tj priliku i vrijeme za osmisliti i reći kakve Ploče želimo, vidimo u činjenici da nije izrađena Strategija regionalnog razvoja RH (dalje SRR RH) kao ni Strategija razvoja DNŽ (dalje SR DNŽ). Staroj SR DNŽ 2011-2013 je produžena valjanost do 31.12.2016. iz čisto formalnih razloga (donošenje proračuna i sl.).

Razvojni potencijali Ploča mogu doći do izražaja i realizirati se samo ako Ploče postanu društveno i poslovno otvoren grad sa širokim životnim okvirom međusobno podupirujućih sadržaja.

Stoga, kao nužno ćemo predložiti (i molimo da nam se pridružite u ovom nastojanju) da se:

ove predložene Izmjene i dopune svedu na najnužniju formu usklađivanja sa zakonskim odredbama,
iz predloženih Izmjena i dopuna ispuste svi postojeći i novi članci koji sadržajno mjenjaju i/ili nadopunjuju PPU GP (koji za posljedicu imaju bilo kakvu trajnu ili dugoročnu promjenu u prostoru) dok se ne donese Strategija razvoja Grada Ploče (iako nije obvezna).
da se sad odgovarajućom procedurom izbrišu i ubuduće ne određuju konkretni lokaliteti za sadržaje PPU GP koji nisu realizirani i koji nisu u procesu realizacije a označeni su statusom Državnog ili Županijskog značaja. Pogotovo je bitno da se ne preciziraju konkretni lokaliteti za projekte i sadržaje koji su tek u idejnoj fazi bez obzira kojeg su značaja. Kao što je slučaj sa Lukom nautičkog turizma u Pločama. Na ovaj način bi se omogućila eventualna prenamjena naznačenih lokaliteta ili dislokacija idejnih projekata na povoljniju lokaciju, kao i realizacija privremenih sadržaja. Naravno u duhu nove i svima prihvatljive Straregije razvija Grada.

Nadalje smatramo bitnim da se tijekom 2016. godine realizira sljedeće:

Potrebno je donjeti odluku predstavničkog tijela Grada Ploče u smislu definiranja turizma, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva kao strateških odrednica održivog razvoja Grada Ploča.
Po donošenju odluke predstavničkog tijela Grada pristupiti izradi dugoročne Strategije razvoja Grada uz sudjelovanje i suglasnost svih značajnijih političkih stranaka kao i uz permanentnu javnu raspravu.
Potrebno je zahtjevati da se turizam, poljoprivreda, malo i srednje poduzetništvo preciziraju kao strateške odrednice održivog razvoja Grada Ploča u planskim dokumentima DNŽ. Prvenstveno mislim na novu Razvojnu strategiju DNŽ koja je u izradi i Strategiju razvoja turizma DNŽ koju je u tom smislu potrebno revidirati.
Vjerujemo da realizacija navedenog ima egzistencijalni značaj za Grad Ploče.

Udruga građana Škanj – www.skanj.com

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni