Politika i gospodarstvo

Porez na nekretnine ide dalje: Grad Ploče uputio Poziv na dostavu ponuda za izradu evidencije za određivanje poreza na nekretnine

Temeljem Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16) i Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (Narodne novine, broj 1/17, ispravak 33/17) jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti podatke iz svojih sadašnjih evidencija za naplatu komunalne naknade sa stvarnim stanjem na terenu i ustrojiti evidenciju u obliku baze podataka.

Za potrebe Grada Ploča potrebno je napraviti potpuno novu evidenciju.

Područje obuhvata podrazumijeva cjelokupno područje Grada Ploča, odnosno MO Ploče, MO Baćina, MO Peračko Blato, MO Plina Jezero, MO Staševica, MO Spilice-Crpala-Gnječi, MO Stablina, MO Šarić Struga, MO Rogotin, MO Banja i MO Komin.


Rok izrade je 90 dana od dana sklapanja ugovora.

Izrada izvješća za svaku nekretninu kao podloge za obračun poreza

U izvješću je potrebno navesti sve podatke, način prikupljanja podataka, vrednovanje podataka, fotodokumentaciju, odnosno sve što je potrebno za dokazivanje porezne osnovice.

Ponuditelj je obvezan pripremiti upitnike za građane koji uključuju izvod iz izrađene baze podataka s priloženim fotografijama objekata te osigurati stručnu pomoć pri prikupljanju podataka od građana.

Baza evidencije mora biti ustrojena kao GIS baza podataka s definiranim modelom podataka koji osigurava jednostavnost daljnjeg korištenja i uređivanja podataka.

Podaci iz baze evidencije nekretnina moraju biti spremni za učitavanje u bilo koji knjigovodstveno financijski program i/ili GIS aplikativno rješenja koji se koristi ili će se koristiti prema specifikaciji proizvođača.

Edukacija predstavnika Grada Ploča za korištenje GIS alata

Ponuditelj mora osigurati naručitelju GIS edukaciju (radionice i predavanja) za do četiri djelatnika u trajanju minimalno tri dana.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se određuje na temelju cijene (100 %).

Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

Procijenjena vrijednost nabave je 195.000,00 kn, a sredstva za nabavu osigurat će se Rebalansom proračuna Grada Ploča za 2017. godinu.

Poziv u jednostavnom postupku nabave možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Preuzimanje priloga: