Politika i gospodarstvo

PLORA zapošljava vozača specijaliziranog motornog vozila

Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o. raspisala je JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto VOZAČ SPECIJALIZIRANOG MOTORNOG VOZILA (m/ž) na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Radno mjesto obuhvaća sljedeće poslove:

  • Vožnja i briga o čistoći i tehničkoj ispravnosti specijaliziranog motornog vozila;
  • Rukovanje podiznom rampom i ostalom opremom pri ukrcaju, iskrcaju i prijevozu osoba u kolicima i ostalim putnicima;
  • Ažurno vođenje potrebne evidencije o putovanjima i ostalim podacima u vezi s radom specijaliziranog motornog vozila;
  • Obavljanje administrativnih poslova prema nalogu poslodavca.

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme
Mjesto obavljanja poslova: Grad Ploče, Opuzen i Metković
Korisnici usluga prijevoza specijaliziranim motornim vozilom su: djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, po potrebi stari i nemoćni.


Potencijalni kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • minimalno srednja stručna sprema (SSS)
  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije najmanje 4 godine

Potencijalni prijavitelji dužni su u prijavi na Javni natječaj navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, po mogućnosti e-adresa) te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • < >Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
  • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije najmanje 4 godine (računa se od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava)

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru, prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijave na Javni natječaj.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče, neposredno ili poštom na adresu: Razvojna agencija Grada Ploča PLORA d.o.o., Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Za Javni natječaj za radno mjesto vozač specijaliziranog motornog vozila – ne otvaraj.“.

Tag