Politika i gospodarstvo

PLORA: Prijam polaznika na stručno osposobljavanje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Polaznik se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) na radno mjesto, kako slijedi:
Stručni suradnik za administrativne poslove i EU projekte – 1 izvršitelj/ica, uvjeti:
• viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera
• nezaposlena osoba do navršenih 30 godina koja nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava
• prijava u evidenciju Zavoda minimalno 30 dana

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu), radno mjesto na koje se prijavljuju, te sljedeće priloge:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o znanju rada na računalu (vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca).


Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08).

Direktor Razvojne agencije donijet će odluku o izboru kandidata nakon provedenog pismenog testiranja i intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu odabrani bit će predloženi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a ugovor će biti sklopljen s onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Razvojna agencija Grada Ploča – PLORA d.o.o. (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – stručni suradnik za projekte), Trg kralja Tomislava 23, Ploče u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda za zapošljavanje, zaključno s 27. studenog 2019.
Na web-stranici agencije bit će objavljeno vrijeme održavanja pismenog testiranja i intervjua najmanje 5 dana prije održavanja. O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Javni poziv je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Plora/Grad Ploče