Politika i gospodarstvo

Održana Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora i Nadzornog odbora LAGUR-a „Malo misto“

U Pločama, 26. listopada 2021. godine u prostorijama Pučkog učilišta Ploče, održala se Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora LAGUR-a „Malo misto“  pod predsjedavanjem predsjednika Matka Burića, načelnika Općine Gradac i potpredsjednika Ivana Marevića, zamjenika gradonačelnika Grada Ploča. Na sjednici se usvojila Odluka o prijemu u članstvo, Upis u registar članova LAGURA, Pravilnik o jednostavnoj nabavi usluga te Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave. Voditeljica LAGUR-a Marina Topić upoznala  je članove sa dosadašnjim provedenim aktivnostima, te su se prezentirali idući koraci u radu LAGUR-a.

U isto vrijeme se održala Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora pod predsjedavanjem Petre Radić, načelnice Općine Podgora. Na sjednici su se predstavili članovi Nadzornog odbora, definirala su se očekivanja od Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „ Malo misto“ te se raspravljalo o Statutu i Pravilniku o jednostavnoj nabavi.

Misija partnerstva u LAGUR-u koje se formira između jedinica lokalne samouprave, ribara i civilnog sektora je izrada i provedba Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR), temeljnog dokumenta za održivi razvoj ribarstva na području LAGUR-a za koje se osniva, te osiguravanje sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kojim će se financirati provođenje projekata krojenih prema potrebama LAGURA-a.


Kroz Lokalnu razvojnu strategiju identificiraju se problemi i prilike na temelju čega se formiraju mjere za koje kasnije LAGUR, kroz provedbu Strategije, osigurava sredstva te raspisuje natječaje (na koje se mogu prijaviti samo oni subjekti koji se nalaze na području koji obuhvaća LAGUR) za financiranje projekata.

Svrha osnivanja udruge LAGUR-a je omogućiti ribarskim zajednicama da stvore nove i održive izvore prihoda te da poboljšaju kvalitetu života zajednice. To se omogućava osnaživanjem lokalnog stanovništva, onih koji najbolje razumiju probleme i težnje ribarskih zajednica – nudeći im sredstva za provedbu i financijska sredstva za razvoj prema njihovim stvarnim potrebama.