Politika i gospodarstvo

Održana 15. sjednica gradskog vijeća

Održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Ploča, na kojoj je bilo nazočno 15 vijećnika, gradonačelnik Krešimir Vejić, dogradonačelnik Zdenko Mateljak, te predstavnici gradskih službi. Sjednicom je predsjedavao Davor Mihaljević, a vijećnici su raspravu započeli osvrtom na odgovore na pitanja vijećnika postavljena na prošloj sjednici.

Jedno od novih pitanja na kojem su se vijećnici duže zadržali, jest pitanje vijećnice Ane Muse o kazeti za zbrinjavanje opasnog otpada na Lovorniku. Vijećnica je apelirala na popunjenost te kazete. Gradonačelnik je istaknuo u odgovoru da je o istoj temi uputio poziv za dodatnim objašnjenjima nadležnim institucijama. Istaknuo je također i činjenicu da Fond za zaštitu okoliša u svakom trenutku ima mehanizme i ovlasti da izdaju Gradu Pločama nalog za zbrinjavanje opasnog otpada iz bilo kojeg grada, s obzirom da je spomenuta kazeta u njihovom vlasništvu.

Predsjednik GV Davor Mihaljević dodatno je pojasnio kako Komunalno održavanje d.o.o. na Lovorniku uredno zbrinjava opasni otpad prema nalozima i uputama Fonda. Demantirao je i informaciju o ¾ popunjenosti kazete, te istaknuo da se ovom pitanju svakodnevno pristupa pojačanim nadzorom.


Na pitanje o fazi u kojoj se nalazi tema poljoprivrednog zemljišta gradonačelnik Vejić je istaknuo kako još uvijek čeka obećani odgovor ministra Jakovine, koji je obećao kako će se o ovom pitanju očitovati u roku od tri tjedna. S obzirom da je od tog sastanka gradonačelnika Vejića i predstavnika poljoprivrednika s područja grada Ploča s ministrom i Agencijom za poljoprivredno zemljište, prošlo i puno više od ta tri tjedna, gradonačelnik Vejić je rekao kako se boji da od tog odgovora, a kamoli uvažavanja iznešenih prijedloga, neće biti ništa.

„U ovoj našoj borbi po pitanju zakupa poljoprivrednog zemljišta, ističem veliku potporu saborskog zastupnika Frane Lucića, predsjednika Odbora za poljoprivredu, koji je u raspravama uzeo u obzir naše probleme, te na iste ukazivao u samom Saboru. Prema posljednjim informacijama“ promijenjeno je 40-ak članaka, ali se još uvijek ne odustaje od izmjena bodovanja, što opet ide u prilog činjenici da se protežiraju veliki sustavi nauštrb malih OPG-ova, a naš cilj je da se učini sve kako bi preživila mala obiteljska gospodarstva“, rekao je Vejić.

Predsjednik Mihaljević je predložio dnevni red, koji je potom i usvojen s 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA.

Između ostalog, vijećnici su donijeli Odluku o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča, kojom se propisuju uvjeti i postupak kupoprodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča, kao i prodaja suvlasničkog dijela na određenom poslovnom prostoru.

Donešena je Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča. Naime, zbog niza zakonskih promjena koje su se dogodile, potrebno je donijeti novu odluku o gospodarenju nekretninama. Predmetnim odredbama obrazložen je postupak prodaje nekretnina odnosno utvrđivanje početne cijene nekretnine. Propisano je i da natječaj provodi Povjerenstvo, te sslučajevi sklapanja ugovora izravnom pogodbom, sukladno zakonskim propisima.U ovoj Odluci obrazloženi su i ostali načini raspolaganja nekretninama, osnivanje prava građenja, prava služnosti i zasnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretninama te razvrgnuće ili dioba suvlasničke zajednice i zamjena nekretnina.

Vijećnici su na ovoj sjednici sa 14 glasova ZA i 1 PROTIV dali suglasnost Župnom uredu Kraljice Neba i Zemlje na postavljanje spomenika dr. Franje Tuđmana u Pločama zapadno od Robne kuće.

„Lakše se herojima diviti, nego ih nasljedovati. Poznata je evanđeoska besjeda da je vjera bez dijela mrtva pa tako i riječi. Trebaju nam djela. Teško se možemo odužiti dr. Franji Tuđmanu za sve što je učinio za dragu nam domovinu“, kaže između ostalog, u svom dopisu gradonačelniku Vejiću, pločanski župnik don Petar Mikić zamolivši razumijevanje i suglasnost za postavljanje spomen obilježja dr. Franji Tuđmanu u Pločama.
„Mislim da ime i djelo dr. Franjo Tuđman zaslužuje spomen obilježje u našem gradu i na poseban će način obogatiti prostor gdje će biti postavljen“, rekao je gradonačelnik Vejić.

Vijećnici su prihvatili ovaj prijedlog s nekoliko napomena i prijedloga vezano za lokaciju samog spomenika.

Donešena je Odluka o isključivanju iz opće uporabe putova katastarskih čestica u k.o. Ploče radi rekonstrukcije brze ceste i izgradnje Spojne ceste za luku Ploče i Grad Ploče.Ova Odluka predložena je Gradskom vijeću na donošenje s obzirom da je uvidom u parcelacijski elaborat utvrđeno da se izgradnja navedenog objekta treba izvršiti na česticama u javnoj uporabi.

Na ovoj sjednici donešeno je i Rješenje o razrješenju ravnateljice Narodne knjižnice Ploče i to na njen osobni zahtjev zbog zdravstvenih razloga, a uputila ga je gradonačelniku zahvalivši se Gradskom vijeću na ukazanom povjerenju. Sukladno tomu, predloženo je i raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja/ice Narodne knjižnice Ploče prema istim uvjetima kao i prošli put, što su vijećnici i prihvatili.

Usvojeno je i Donošenje Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča za 2015. godinu. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstranih cesta temelji se na Zakonu o cestama i na Odluci o nerazvrstanim cestama na području grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča br. 11./2014).

Donešena je Odluka o davanju koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Ploča. Naime, Grad Ploče je proveo postupak davanja koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Ploča. Rangiranjem valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a to je najviša ponuđena naknada za koncesiju, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja „Zubac“ d.o.o. iz Ploča jedina ponuda.

Vijećnici Gradskog vijeća Ploča raspravljali su i o prijedlogu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i to poradi usklađivanja s novim Zakonom o koncesijama. Nova Odluka sadrži i odredbe o uvjetima i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova, odredbe o cjeniku dimnjačarskih poslova, odredbe o nadzoru te kaznene odredbe.

Predzadnjom točkom dnevnog reda, donešena je i Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Ploča, s obzirom na novine u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i to u obavljanju autotaksi prijevoza. Primjerice, propisano je da vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim znamenitostima na području na kojem se obavlja prijevoz.

Novom Odlukom je određeno da se autotaksi prijevoz obavlja na temelju dozvole, te jasno definira trajanje dozvole, sadržaj dozvole, način dobivanja dozvole, obnova te prestanak važenja dozvole. Nova Odluka donosi i obvezno polaganje ispita za vozača autotaksi vozila, ali i odredbe o uvjetima koje mora zadovoljiti autotaksi vozilo, odredbe o ponašanju vozača, autotaksi stajalištu, odredbe o cijeni prijevoza i dr.

Posljednjom točkom dnevnog reda vijećnici su usvojili Izvješće o provedenom referendumu na području Grada Ploča održanom 25. siječnja 2015. godine.