Politika

Objašnjenje pročelnika JUO Ploče o poništenju natječaja za komunalnog redara

Grad Ploče je raspisao Javni natječaj Klasa: 112-02/17-01/03 Urbroj:2165-03-17-4, za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto: 1. komunalni redar od 25. kolovoza 2017.

S obzirom na upite javnosti u vezi navedene teme Grad Ploče ovim putem pojašnjava postupak provedbe navedenog natječaja te zakonski okvir istog.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/08, 61/11
Sukladno odredbama navedenog Zakona čl. 19. do 23., natječaj raspisuje pročelnik upravnog tijela. Natječaj provodi povjerenstvo koje imenuje pročelnik upravnog tijela. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Sukladno odredbama čl. 24. istog Zakona, rješenje o prijemu službu donosi se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku od istih 60 dana. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.


Dakle cjelokupan postupak po kojem je konkretni natječaj raspisan i u konačnici poništen u cijelosti je proveden sukladno navedenom strogom zakonskom okviru koji uvjetuje oblik i sadržaj kako rješenja o prijemu u službu tako i rješenja o poništenju natječaja.

Sukladno odredbama čl. 22. i 23. Zakona, prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua nakon koje povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

U javno objavljenim Uputama i obavijestima kandidatima Klasa: 112-02/17-01/03 Urbroj: 2165-03-17-5 Ploče od 25. kolovoza 2017.godine taksativno su navedene teme na koje će Povjerenstvo obaviti razgovor sa kandidatima prilikom intervjua i to utvrđivanje interesa, profesionalnih ciljeva i rada na tim poslovima, dakle radi se o pitanjima motivacijskog karaktera gdje se preispituje voljni moment kandidata.

Izabrano tročlano Povjerenstvo nakon pisanog testiranja i bodovanja obavilo je i intervju sa kandidatima te bodovalo i taj dio sve sukladno više navedenim odredbama Zakona.

Matematičkim izračunom bodova, nakon provedenog testiranja, utvrđeno je kako između prva tri kandidata sa ukupno najvećim brojem bodova postoje minimalne bodovne razlike i to od 0.33 te 1.66 boda.

Sva tri kandidata sa najvećim ukupnim brojem bodova su na usmenom testiranju motivacijskog dijela prilikom intervjua, ostvarila u dijelu pitanja i negativne bodove.

Sukladno odluci Ustavnog suda RH Broj: U-III-4120/2011 od 23.05. 2014. u predmetu podnositelja Darija Šuprahe, isti sud je zauzeo stajalište kako se prilikom izbora kandidata za prijem u službu osim rezultata na testiranju uzimaju u obzir i ostale kvalifikacije kao što su stručne sposobnosti, vještine, rezultati dosadašnjeg rada i stečeno radno iskustvo u struci, te je u konkretno navedenom predmetu tužba podnositelja koji je ostvario najveći broj bodova na testiranju odbijena i potvrđen prijem u službu kandidatkinje koja je u ukupnom zbroju bodova na tom natječaju ostvarila treće mjesto.

Grad Ploče je kao stratešku odrednicu zauzeo stajalište, kako će u bilo kojem daljnjem zasnivanju radnih odnosa, radi općepoznatih problema na razini cijele države, pomanjkanja kvalitetnog, a posebno motiviranog kadra i u državnoj upravi i u jedinicama lokalne samouprave, posebno obratiti pozornost da se u službu primaju osobe za koje se nedvojbeno testiranjem ili dosadašnjim konkretnim rezultatima u poslovima za koje se prijem vrši, može utvrditi kako će na svom radnom mjestu ostvarivati iznadprosječne i izvrsne rezultate.

U konkretnom slučaju, s obzirom na minimalnu bodovnu razliku te negativne ocjene u dijelu pitanja iz motivacijskog dijela na što je posebno obraćena pozornost, nije bilo moguće u ovom natječaju, na nedvojben način utvrditi koji kandidat ispunjava postavljene visoke kriterije, iz kojeg razloga je natječaj i poništen.

Pročelnik
Izvor Škubonja

 

 

 

 

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni