Politika i gospodarstvo

Na polugodištu Proračun u plusu skoro 5 milijuna kuna, oporba nezadovoljna nedostatkom kapitalnih ulaganja

Na sjednici Gradskog vijeća koja se održala danas u Pučkom otvorenom učilištu Ploče jedna od točaka je bila Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

Prema riječima Mije Šumana, pročelnika Upravnog odjela za gospodarski razvoj, koji je iscrpno obrazložio ovo izvršenje Proračuna, radi se o povijesnom iznosu na prihodovnoj strani što se tiče polugodišnjeg Proračuna i suficitu u iznosu od 4.735.350,46 kune.

Oporba međutim, nije zadovoljna izvršenjem proračuna uz obrazloženje da se ništa nije učinilo po pitanju kapitalnih ulaganja u infrastrukuru, da je proračun nerealan i pokazatelj je da je situacija u Gradu katastrofalna. “Proračun je ogledalo grada, a slika je vrlo loša” mišljenje je oporbenih vijećnika.


“Rezultati izvršenja Proračuna baš i nisu dobri. Nismo očekivali ovako loše rezultate za prvo polugodište 2019. godine. Što je to Grad radio kad je u pitanju prostorno uređenje i komunalni sustav? Kad je u pitanju izgradnja objekata i komunalne infrastrukture? Mi ovakav način rada ispred kluba vijećnika HDZ-a i HSLS-a nećemo podržati” – rekao je u raspravi vijećnik Marijan Scipioni (HDZ).

“Sramota je da nakon toliko godina ne shvaćate elementarne stvari. Postoje neke tehničke procedure koje se moraju poštovati jer za veliku većinu nabava morate imati sva sredstva osigurana u Proračunu. Iz tog razloga se ni ne može očekivati da će Proračun biti u potpunosti ostvaren. Zanimljivo je da vam je sad nebitna činjenica da je Grad u “povijesnom” plusu jer ste za prošlogodišnji Proračun upravo vi govorili o nekom “povijesnom minusu” Grada. Sad se na te stvari ne referirate A da ne govorim o činjenici kako smo mi, Grad Ploče, zadnja rupa na svirali za županiju Dubrovačko – neretvansku što se tiče infrastrukturalnih projekata. Usporedite izdvajanja županije sa drugim jedinicama gdje je vaša partija na vlasti pa ćete vidjeti taj nesrazmjer. Pa pogledajte malo na što liče županijske prometnice po gradu. Koliko smo samo poslali dopisa da se to sanira, ali bez sluha županijskih vlasti. A vi možete, kad se već toliko brinete za Grad, osim što krivo čitate Proračun, razgovarati unutar svoje partije i reći županu “Daj, daj bar nešto u to Ploče, bar da se osjeti da je to dio neke županije”. To možete napraviti pa mi se javite sa rezultatima” – u svom odgovoru na kritike iz oporbe rekao je gradonačelnik Mišo Krstičević.

“Oporba je stavila naglasak na kapitalni dio proračuna koji nije realiziran prema njihovom planu, ali ignoriraju činjenicu da Grad Ploče u prvoj polovici godine nije realizirao izvore financiranja koji su ključni za realizaciju upravo takvih kapitalnih projekata. Riječ je o potpuno neodgovornom sagledavanju realizacije Proračuna. A još ne zaboravimo činjenicu da je Grad početkom godine ovršen za 3 milijuna kuna” – još je dodao gospodin Mijo Šuman.

Prihodi Proračuna Grada Ploča za prvo polugodište 2019. godine ostvareni su u iznosu od 23.105.287,78 kuna ili 33,22% u odnosu na planirane prihode za cijelu godinu, u ostvarene prihode su ove godine po prvi put uključeni i vlastiti prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.049.608,00 kn koje su ostvarili u prvoj polovici ove godine (Dječji vrtić, POU, Narodna knjižnica i JVP).

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda Porez i prirez na dohodak zauzima dominantno mjesto te se naplata ovog poreza ostvaruje planiranom dinamikom, u prvom polugodištu realiziran je u iznosu 11.712.524,30 kn ili 55,3% u odnosu na planirane prihode. Od tog iznosa na ostvareni prirez porezu na dohodak (10%) od 1.1.2019. do 30.6.2019. odnosi se 932.498,77 kn koji se počeo naplaćivati na području Grada Ploča temeljem odluke Gradskog vijeća od 1.2.2015. godine. Sredstva fiskalnog izravnanja koja se doznačuju iz fonda formiranog temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine iznosila su 5.091.779,74 kn i taj iznos sadržan je u ukupnom iznosu poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u prvoj polovici tekuće godine.

U prvom polugodištu po godišnjim poreznim prijavama za prošlu godinu, poreznim obveznicima nije izvršen povrat ovog poreza, već se povrat očekuje u drugoj polovici godine, odnosno tijekom mjeseca kolovoza.

Porez na promet nekretnina u prvom polugodištu ostvario se u iznosu od 441.022,66 kn ili 58,8% u odnosu na planirane.Porez na promet nekretnina od 1.1.2019. godine plaća se po stopi od 3%. Porez na promet nekretnina od 1.1.2017. plaćao se po stopi od 4%, s tim da u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave u ovom slučaju Gradu Ploče. Do 31.12.2016. porez na promet nekretnina plaćao se po stopi od 5% i dijelio se u omjeru 80% pripadalo je gradu ili općini, a 20% pripadalo je državi.

Porez na tvrtku ostvaren je sa 19,8% u odnosu na godišnji plan tj. u iznosu  1.980,70 kn, ovdje treba naglasiti da je 2016. godina bila zadnja godina u kojoj se zaduživao porez na tvrtku ili naziv, jer je stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima od 1.1.2017. ovaj porez ukinut, međutim Grad i dalje naplaćuje zaduženja koja su ostala nenaplaćena iz prethodnih razdoblja.

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 5.776.605,55 kn ili 20,2% u odnosu na planirane, od tog iznosa  985.000,00 kn se odnosi na tekuću pomoć iz državne riznice za decentralizirane funkcije (JVP Ploče), na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova odnosi se iznos od 3.328.529,44 kn, iznos od 664.037,12 kn odnosi se na tekuću pomoć HZZ za realizaciju programa „Javni radovi“, i iznos od 708.638,99 kn odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

Prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u prvoj polovici ove godine ostvaren je u iznosu od 255.324,91 kn ili 56,74% u odnosu na planirane prihode jer su poljoprivrednici sa područja Grada Ploča sklapali sudske nagodbe sa ODO u Metkoviću temeljem kojih su imali obvezu platiti zakup za razdoblje 2012-2017 godine (6 godina) kao i zakup za svaku sljedeću godinu koi dospijeva do 30.6. za tekuću godinu , a sve u funkciji očekivanja raspisivanja natječaja od strane Grada Ploča za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem kojim bi se konačno rješilo pitanje upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem na duži rok. Ovdje treba naglasiti da je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zajednički prihod jedinice lokalne samouprave (65%), županije (10%) i države (25%), te se sukladno tome uplaćuje na poseban račun i raspoređuje u navedenim omjerima.

Naknada za korištenje javnih površina ostvarena je u iznosu od 126.262,35 kuna ili 90,19% u odnosu na godišnji plan, a prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je u iznosu od 52.423,08 kuna ili 43,69% u odnosu na godišnji plan, prihod od zakupa poslovnog prostora i garaža ostvaren je u iznosu od 153.777,36 kune ili 61,51% u odnosu na godišnji plan, prihod od legalizacije građevinskih objekata ostvaren je u iznosu od 8.640,40 kn ili 5,76% u odnosu na godišnji plan s tim da treba naglasiti da je „Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru“ zajednički prihod države (50%), županije (20%) i grada ili općine (30%).

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 8.908,41 kn ili 1,07% u odnosu na planirane prihode i gotovo u cijelosti se odnosi na manja zaduženja za fizičke osobe koji legaliziraju svoje stambene objekte.

Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 498.470,10 kn ili 9,23% u odnosu na godišnji plan, ovdje treba navesti činjenicu da  Grad Ploče poduzima sve u okviru svojih mogućnosti kako bi se naplata bila što bolja, s tim u svezi je u prvoj polovici godine Grad slao ovrhe fizičkim osobama.

Prihodi od prodaje zemljišta koji su planirani u ukupnom iznosu od 10.270.000,00 kn i odnose se na planiranu prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta, ostvareni su u iznosu od 958.671,00 kn. Grad Ploče u drugoj polovici godine namjerava raspisati natječaj za prodaju građevinskih parcela, tako da je za očekivati da će se glavnina planiranih prihoda ipak ostvariti.

Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareni su u iznosu od 166.151,34 kn i ovdje treba istaknuti činjenicu da je ovaj prihod zajednički prihod države (55%) i jedinice lokalne samouprave (45%), navedeni iznos je dio koji pripada Gradu Ploče.

RASHODI

Ukupni rashodi proračuna Grada Ploča za prvo polugodište 2019. godine ostvareni su u iznosu od 18.369.937,32 kuna ili 26,41% od ukupno planiranih godišnjih rashoda i manji su od realiziranih prihoda  u izvještajnom razdoblju za 4.735.350,46  kune.

U brojčanom dijelu izvještaja o realizaciji ukupnih rashoda na vidljiv su način prikazani iznosi izvršenja svakog pojedinog rashoda i postotak tog izvršenja.

Rashodi kod gotovo svih proračunskih korisnika linearno su izvršeni i kreću se oko 50% ili malo manje, ove godine su po prvi put u rashodima proračunskih korisnika prikazani i rashodi koji se financiraju iz vlastitih (namjenskih) prihoda koje su ostvarili u prvoj polovici tekuće godine.

U okviru aktivnosti koja se odnosi na korištenje sredstava od komunalne naknade (Program održavanja komunalne infrastrukture) plan rashoda izvršen je sa 34,6%.

Kapitalni dio proračuna izvršen je sa 7,66% u odnosu na godišnji plan, a o čemu će više  govora biti prilikom posebnog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (investicijskog  programa) koje je sastavni dio polugodišnjeg izvršenja proračuna.