Politika i gospodarstvo

MJERE POVEĆANJA EFIKASNOSTI: Ukida se Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča

Na 14. sjednici Gradskog vijeća većinom glasova donešena je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča. Predlagač je bio gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević koji je u obrazloženju naveo da se “odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploče osnivaju nova upravna tijela Grada Ploča te se utvrđuje njihov djelokrug rada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ploča u skladu sa zakonom i Statutom Grada Ploča. Umjesto dosadašnjeg Jedinstvenog upravnog odijela Grada Ploča koji nije zadovoljavao potrebe grada veličine Ploča predlažem osnivanje dva upravna odjela: Službe za opće poslove Grada Ploča i Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča.

Svrha donošenja ove odluke jest bolja učinkovitost rada Gradske uprave Grada Ploča, osiguravanje pravnog temelja za donošenje akata za ravnomjerno opterećenje službenika i namještenika u obavljanu poslova iz djelokruga Grada Ploča, veća suradnja između upravnih tijela u ostvarivanju glavnih gradskih projekata, bolje informiranosti građana o radu uprave sa jednostavnijom hijerarhijom odnosa i povezanosti u obavljanju poslova u hijerarhijskom odnosu službenika, a sa ciljem utvrđivanja odgovornosti za izvršenje pojedinih radnih zadaća.

Ovakav ustroj osigurava efikasniju i jeftiniju gradsku upravu što je u skladu sa tendencijama suvremene javne uprave i uspostavljanja uprave koja će biti servis građana Grada Ploča, a u cilju realizacije projekata od interesa za Grad Ploče. Dodatna financijska sredstva nije potrebno osigurati.”


Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik, a prema prihvaćenom prijedlogu upravna tijela Grada su Služba za opće poslove Grada Ploča i Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča. Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojena Služba za opće poslove preuzima poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali dijelom u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča, a dosadašnji pročelnik JUO-a nastavlja s radom s djelokrugom poslova Službe za opće poslove Grada.

Gradonačelnik će imenovati privremenog pročelnika u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj do imenovanja pročelnika temeljem javnog natječaja koji će u skladu sa donešenom Odlukom biti proveden nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Ploča.