Politika

KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA “Rasterećuju se građani, opterećuje se kapital”

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča, jedne od točaka koje su izazvale najviše reakcija među vijećnicima bile su Odluke o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi.

Naime, Gradonačelnik Grada Ploča, donio je Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu i koji se proslijedio Gradskom vijeću na raspravu i odlučivanje.

Pojasnimo, komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u Gradu prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.


Odlukama je prethodila burna rasprava između vijećnika oporbe s jedne strane i gradonačelnika s druge gdje su se oporbeni vijećnici usprotivili Odlukama koje su predložene za glasanje jer se radi o udaru na standard građana. Gradonačelnik je u svom razlaganju istaknuo kako odluke dodatno ne opterećuju građane Ploča, nego upravo suprotno.

Kako se iz rasprave dalo zaključiti, ovom Odlukom u razred oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa uključuju se i obitelji sa članom pripadnikom ranjive društvene skupine (osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama), što ranije nije bio slučaj.

Također, ukinut je kriterij „do 35 godina starosti“ za obitelji koje izgradnjom obiteljske kuće rješavaju svoje stambeno pitanje po prvi put, te sad istu olakšicu mogu koristiti svi oni koji po prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, bez obzira na dob. Povrh toga, novost je i da obitelji koje rješavaju stambeno pitanje mogu koristiti i dodatnu olakšicu u maksimalnom iznosu do 50% na već utvrđeni iznos komunalnog doprinosa.

Zone za plaćanje komunalnog doprinosa na području Grada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u Gradu. Na području Grada Ploča utvrđuju se sljedeće zone za obračun komunalnog doprinosa:

  • I. ZONA

Zona grada Ploča, zona Luke Ploče, gospodarska zona Vranjak I., gospodarska zona Vranjak II., gospodarska zona Vranjak III., gospodarska zona Staševica, gospodarska zona Rogotin, gospodarska zona Kramatići – Eraci, gospodarsko-poslovna zona Rogotin – istočno od mosta, gospodarsko-poslovna zona Rogotin – zapadno od mosta, gospodarsko-poslovna zona Marinuša, gospodarsko-poslovna zona Kozjak, površina za eksploataciju mineralnih sirovina Obilićevac, izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene Ušće, izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene Željugrad, izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene Dobrogošće, zona “Pod cestom”, VSK “Tatinje, VSK otok „Pločica“, zona “Sidrište”, vojarna „116. brigade HV“, lokalitet Male Bare

  • II. ZONA

Administrativno područje naselja: Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Rogotin, Stablina, Staševica, Šarić Struga

  • III. ZONA

Zaseoci: Barbiri – Dumanjac, Perka, Graci. Naselja u Plina Jezero i sva ostala nespomenuta ruralna naselja na području Grada Ploča

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u Gradu tako da je ta vrijednost najviša za prvu zonu, a manja za svaku iduću zonu.

Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema zonama iz članka 5. ove Odluke iznose u kunama:

I. ZONA – jedinična vrijednost (Jv) komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi: Jv = 138,0 kn.

II. ZONA – jedinična vrijednost (Jv) komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi: Jv = 40,00 kn.

III. ZONA – jedinična vrijednost (Jv) komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi: Jv = 20,00kn.

Obiteljske kuće za vlastitu uporabu, uključujući ozakonjenje postojećih objekata, se primjenom korektivnog faktora, djelomično oslobađaju od komunalnog doprinosa sukladno priloženoj tablici:

Fizičku osoba koja gradi obiteljsku kuću radi rješavanja stambenog pitanja po prvi put, Gradonačelnik može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa, najviše za 50%.

Dalje u svom izlaganju, gradonačelnik je rekao da slično kao i sa Odlukom o komunalnom doprinosu, nužnost korekcije Odluke o komunalnoj naknadi je proizašla iz potrebe zadržavanja postojećeg komunalnog standarda u uvjetima općeg povećanja cijena.

“Najbitnije za naglasiti je da ovim prijedlogom Odluke iznos komunalne naknade koji plaćaju fizičke osobe, tj. građani, za stambeni i garažni prostor ostaje isti kao i prema važećoj Odluci. Isto tako, iznos komunalne naknade koji bi prema novom prijedlogu Odluke trebali plaćati obrtnici i ugostitelji također ostaje na razini važeće Odluke” – u par navrata je ponovio gradonačelnik Krstičević na opetovane prozivke oporbenih vijećnika kako će najveći teret odluke podnijeti građani Ploča.

Komunalna naknada plaća se u svim naseljima Grada Ploča, pod uvjetima propisanim važećim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Od obaveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine:

  • koje koristi Grad Ploče, u svim slučajevima u kojima bi kao vlasnik ili korisnik objekta i građevinskog zemljišta koje je u funkciji obavljanja djelatnosti i neizgrađenoggrađevinskog zemljišta, bio neposredni obveznik plaćanja komunalne naknade,
  • koje koriste javne ustanove iz svih oblasti javnih potreba, čija se djelatnost po zakonu financira u cijelosti ili djelomično iz proračuna Grada Ploča, a pod uvjetom date nekretnine njihovi korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup, podzakup na privremeno ili trajno korištenje,
  • koje koriste udruge građana iz oblasti športa, kulture, humanitarne ili slične udruge,
  • koje se koriste za obavljanje vatrogasnih djelatnosti,
  • koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje vjerskih djelatnosti.

“Odluke o komunalnom doprinosu i Odluke o komunalnoj naknadi su rezultat preuzimanja odgovornosti za upravljanje Gradom u vremenima kad su posljedice pandemije i inflacije sve izraženije.

Vjerujem da smo uspjeli u nastojanjima da teret globalnih promjena prenesen na razinu grada ne podnesete isključivo vi, građani grada Ploča. Smatram da su obje odluke promišljene, smislene i pravedne te će omogućiti bolju razinu komunalnih usluga i daljnje ulaganje u komunalnu infrastrukturu, a sve to uz pravedniju distribuciju fiskalnog opterećenja” – zaključio je svoju raspravu gradonačelnik Krstičević.

Gradsko vijeće je većinom (8:5) usvojilo predložene Odluke.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni