Politika i gospodarstvo

JAVNI RADOVI: Grad Ploče zapošljava 20 radnika

Gradonačelnik Grada Ploča objavio je JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Ploča.

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja grada Ploča, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje RH da dostave prijave za rad na Javnim radovima, u Programu koji obuhvaća poslove održavanja javnih površina (npr. održavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje poljskih puteva, održavanje rubnih pojaseva uz prometnice, uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, održavanje travnjaka, saniranje ilegalnih odlagališta otpada, održavanje čistoće spomenika kulture, čišćenje slivnih rešetki i slično).

Incijator i izvršitelj javnih radova je Grad Ploče.


Za navedeni program traži se ukupno 20 (dvadeset) osoba na rok od 6 (šest) mjeseci.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sve informacije o uvjetima i ciljanim skupinama nalaze se na službenoj stranici HZZ-a):

osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:

hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju;

– osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci;
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Prijavi je potrebno priložiti:

– Presliku osobne iskaznice;
– Dokaz da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ –a (potvrda sa HZZ-a);
– Dokaz o posebnom statusu (invaliditet, hrvatski branitelj i drugo).

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se poštom ili osobnom dostavom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Pločama, na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Prijava za Program Javnih radova“.

Osobe koje su radile na Javnim radovima u vremenu duljem od 9 mjeseci unazad 2 godine ne mogu biti uključene u Javni rad.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Grada Ploča (www.ploce.hr) i na oglasnoj ploči Grada Ploča (prizemlje zgrade gradske uprave, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče).