Politika i gospodarstvo

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča

Grad Ploče je izradio nacrt prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča, te poziva sve Mjesne odbore sa svog područja da dostave svoje zahtjeve koji su od značaja za izradu predmetnih izmjena i dopuna. U svrhu gore navedenog pozivamo vas da na području svog Mjesnog odbora razmotrite potrebe izmjena postojeće prostorno planske dokumentacije i to za:

1. Građevinska područja naselja i to:
Stambena namjena (obiteljska stambena, višestambena, stambeno-poslovna te javni i drušveni objekti), Ugostiteljsko-turistička namjena ( hoteli,turistička naselja, autokamp i kamp,luke nautičkog turizma, golf igrališta itd.) Športsko-rekreacijska namjena ( športska igrališta,športsko rekreacijski centri, kupališne zone itd.)

Gospodarsko-poslovna namjena ( područja za industrijske,trgovačke,servisne uslužne zone itd)


2. Izdvojena građevinska područja izvan naselja i to:
Ugostiteljsko-turistička namjena ( hoteli,turistička naselja, autokamp i kamp,luke nautičkog turizma, golf igrališta itd. Športsko-rekreacijska namjena ( športska igrališta,športsko rekreacijski centri, kupališne zone itd.)

Gospodarsko-poslovna namjena (eksploatacija mineralnih sirovina,područja za marikulturu i ribarsku industriju,industrijske,trgovačke,servisne uslužne zone itd)

3. Infrastruktura:
Prometna (prometnice,željeznički, pomorski , zračni promet te telekomunikacijski promet), Komunalnu (odlagališta otpada,vodoopskrba,odvodnja,elektroopskrba itd), Vodno gospodarstvo ( hidro melioracije i navodnjavanje)

4. Prirodne vrijednosti i graditeljska baština:
Zaštićeni i predloženi za zaštitu djelovi prirode sukladno Zakonu te PPUG, Osobito vrijedni predjeli- prirodni i kulturni krajobrazi.

Molimo građane da posebnu pozornost obrate na građevinska područja naselja te tražene zahtjeve upišu u knjigu primjedbi i dostave u roku od 15 dana od dana prijema poziva, kako bi se zahtjevi koji budu u skladu sa Prostornim planom DNŽ i pozitivnim zakonskih propisima, mogli uvrstiti u predmetne izmjene i dopune.