Politika i gospodarstvo

IZGLASAN PRORAČUN I REBALANS: Oporba protiv, vladajući ističu likvidnost

Na današnjoj 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča, izglasan je Proračun za 2020. godinu u iznosu od 64.650.000,00 kuna.

Proračun je izglasan većinom glasova vladajućih u omjeru 9:6, a glasovanju je prethodila nikad kraća rasprava u kojoj su oporbeni vijećnici osporavali predloženo, naglašavajući kako je Proračun za 2020. “skup dobrih želja gdje je nabacano svega i svačega” ali nerealan i neostvariv.

“Prošle godine smo govorili da je Proračun nerealan i da ćemo završiti godinu u debelom minusu. Rade se toliki promašaji u planiranju proračuna da je to katastrofa. Trebalo bi napokon jedan put napraviti realan proračun da se zna što su prioriteti ove gradske uprave u sljedećoj godini.


Ono što je jedina konstanta je da nam rastu tekući rashodi, posebno rashodi za zaposlene koji su uvećani za 2 milijuna kuna, dok nam kapitalne investicije stoje” – rekao je u raspravi oporbeni vijećnik Krešimir Vejić (HDZ).

“Pojedini gradski vijećnici naravno naglašavaju ono što im je u interesu a prešućuju ono što nije. Što se tiče rashoda za zaposlene, poštovani oporbeni vijećnici znaju da su u tijeku realizacije pojedinih projekata koji se financiraju iz europskih sredstava (projekt Zaželi, Dječji vrtić..) i odakle se financiraju rashodi za zaposlene. A ne iz razloga što će se zapošljavati novi gradski službenici” – odovorio mu je Mijo Šuman, pročelnik za financije.

“Ovakvo imputiranje nije korektno, jer na ono što sam izrazito ponosan je što u projektu “Zaželi” imamo 20 plaća koje su financirane u 100%tnom iznosu (milijun kuna) koje ulaze u lokalnu zajednicu. Ovdje se u stvari radi o smanjenju rashoda na plaće za gradski proračun” – obrazložio je Ivan Marević, zamjenik gradonačelnika.

“Jasan je diskurs rasprave i nastojanje oporbenih vijećnika, a to je ništa nego njihov politički i ljudski poraz. Jer očito je za njih loše što će neki ljudi biti zaposleni i dobivati plaće “izvana”. Mi sad imamo puno ljudi koji su zaposleni i kojima su plaće osigurane i to je po oporbi loše? Loše je samo zato što je netko našao priliku da ovdje proziva kako mi pogodujemo nekome ili nečemu. Kad bi netko slušao samo vijećnike HDZ-a mogao bi steći takav dojam, ali zapravo stvari su potpuno drugačije. Ona masa plaća koje se izdvaja iz proračuna je manja, a manja je iz razloga što je netko bio uspješan, a taj netko smo mi, koji je prijavom projekata osigurao da se pojedine plaće plaćaju iz tih projekata, a ne iz naših sredstava proračuna.

Građani grada Ploča izdvajaju manji novac za plaće uposlenika nego je to bilo prije par godina. Smisao rasprave nije da se laže i stvara krivi dojam, nego da se kaže istina.

Najvažniji pokazatelj izvršenja proračuna su trendovi koji postoje na višegodišnjim razinama” – rekao je u svom razlaganju gradonačelnik Mišo Krstičević.

“Grad do sad u ovoj 2019. godini ni jedan jedini dan nije koristio dozvoljeno prekoračenje, uredno podmiruje sve svoje obveze, što je, po meni, jedan veliki uspjeh u cijeloj ovoj priči” – završio je Mijo Šuman.

Zanimljivo je da nije upućen niti jedan amandman na prijedlog Proračuna za 2020., osim amandmana gradonačelnika Krstičevića prema kojem se pozicija R268 „Intelektualne usluge“ smanjuje sa planiranih 300.000,00 kn na 185.000,00 kn i formira nova proračunska stavka na rashodovnoj strani proračuna, R095-1 naziva „Božićnica za umirovljenike“ u iznosu od 115.000,00 kn.

Inače, ukupni prihodi Proračuna po rebalansu za 2019. godinu iznose 49.300.000,00 kuna i manji su za 20.260.000,00 kuna ili za 29,13 % u odnosu na ukupno planirane prihode po prvom Rebalansu proračuna za ovu godinu koji je usvojen u lipnju ove godine.

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA PLOČA ZA 2020. GODINU

 

  1. PRIHODI

Ukupno planirani proračunski prihodi za 2020. godinu iznose 64.650.000,00 kuna i sastoje se od planiranih prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 53.595.000,00 kn, planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 7.055.000,00 kn, planiranih primitaka od zaduživanja (HBOR) u iznosu od 4.000.000,00 kn i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Ploča u iznosu od 1.605.600,00 kn koji su uključeni u prihodovnu stranu proračuna, a sukladno uputstvu Ministarstva financija i Državne revizije.

Porez i prirez na dohodak (611) kao najizdašniji proračunski prihod jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 22.595.000,00 kuna i u ovaj iznos su uključena planirana sredstva iz fonda fiskalnog izravnanja u iznosu od 10.400.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta (711) planirani su u ukupnom iznosu 6.565.000,00 kn, prihodi od sufinanciranja katastarske izmjere planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa su planirani u ukupnom iznosu od 1.270.000,00 kuna i smatramo da smo ih postavili u realne okvire jer očekujemo da će se u sljedećoj godini značajnije pokrenuti određeni investicijski projekti koji će rezultirati plaćanjem značajnijih iznosa komunalnog doprinosa.

Prihodi od komunalne naknade su planirani u iznosu od 5.370.000,00 kuna.

Prihodi od  pomoći (tekuće i kapitalne) iz EU fondova (638) planirani su u iznosu od 14.970.000,00 kuna. Prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika (634) planirani su u iznosu od 1.420.000,00 kuna. Prihodi od pomoći iz drugih proračuna (633) planirani su u iznosu od 1.210.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći izravnavanja (635) za financiranje decentraliziranih funkcija (JVP) planirani su u iznosu od 1.997.697,00 i temelji se na prošlogodišnjoj Odluci Vlade RH o financiranju decentraliziranih funkcija.

U skupini poreza na imovinu najznačajniji udio ima porez na promet nekretnina koji je planiran u iznosu od 800.000,00 kn, specifičnost ovog poreza je u tome što se radi o povremenom porezu koji se ne ostvaruje linearno već od slučaja do slučaja i teško ga je preciznije planirati, budući da se u 2020. godini očekuje značajnija prodaja gradskog građevinskog zemljišta, smatramo da će doći do realizacije ovako planiranog prihoda.

Porez na tvrtku planirali smo na razini od 10.000,00 kn i očekujemo da će se on realizirati, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta planiran je u iznosu 300.000,00 kn jer je planirana realizacija Programa raspolaganja državnim zemljištem. Naknada za korištenje javnih površina planirana je u iznosu 140.000,00 kn (naplata starih dugova) i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 270.000,00 kn prihodi od spomeničke rente su planirani u iznosu od 10.000,00 kn, a prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 120.000,00 kn. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo su planirani u iznosu od 340.000,00 kn .

 

  1. RASHODI

Ukupni rashodi (izdaci) proračuna za 2020. godinu iznose 64.650.000,00 kuna i raspoređeni su po nositeljima (korisnicima), programima, aktivnostima i projektima.

U okviru razdjela 100 Gradsko vijeće i Gradonačelnik planirani ukupni rashodi iznose 1.856.000,00 kn i razvrstani su po pozicijama koje definiraju namjenu svakog rashoda.

U okviru glave 01 – Pododsjek za opće i pravne poslove planirani ukupni rashodi iznose 2.988.197,00 kn i oni obuhvaćaju i rashode za JVP Ploče i Vatrogasnu zajednicu Grada Ploča koji su sukladno organizacijskoj klasifikaciji planirani u okviru tog odjela.

U okviru glave 02 – Pododsjek – Ured Gradonačelnika planirani ukupni rashodi iznose 828.000,00 kn i obuhvaćaju redovnu djelatnost grada i gradskih službi.

U okviru glave 03 – Pododsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti planirani ukupni rashodi iznose 14.669.650,00 kn i raspoređeni su po proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Ploče, Narodna knjižnica Ploče, Pučko otvoreno učilište unutar kojih su sadržani i planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.) i programima. Programi socijalna skrb, kultura i šport koji su u okviru ovog razdjela biti će preciznije pojašnjeni u zasebnim programima.

U okviru glave 04 – Pododsjek za proračun i financije planirani ukupni rashodi iznose 6.003.653,00 kn i razvrstani su po pozicijama koje definiraju namjenu svakog rashoda.

U okviru glave 05 – Pododsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav planirani ukupni rashodi iznose 38.304.500,00 kn i razvrstani su u Program održavanja komunalne infrastrukture i Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji će biti preciznije pojašnjeni u svojim zasebnim programima.

 

Mijo Šuman, dipl.oec.