Politika i gospodarstvo

[INTERVJU] Ivanka Pažin (JU Izvor): Riješit ćemo problem izbijanja otpadnih voda na javne površine i ispuštanja otadnih voda u predjelu gradske plaže!

Kako smo već pisali, Ministarstvo poljoprivrede je 02. listopada 2014.g., Odlukom o financiranju, odobrilo projekt „Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa od strane EU za aglomeraciju Ploče“, za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda u iznosu od 85% prihvatljivih troškova.

Povodom toga razgovarali smo sa Ivankom Pažin, dipl. oec., glavnom referenticom za plan i analitiku Javne ustanove Izvor Ploče.

Gospođo Pažin, nedavno smo objavili vijest o dobijanju Lokacijske dozvole za projekt odvodnje na području Grada. Svi mi građani smo svjesni trenutne situacije koja nije zadovoljavajuća a tiče se sustava odvodnje.


Slažem se s vama, i mi u JU Izvor smo svjesni iznimno lošeg stanja u kojem se nalazi postojeći kanalizacijski sustav u Pločama, nepostojanju sustava odvodnje u ostalim naseljima i ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda direktno u more. Stoga je zbog visokih i nedostatnih financijskih sredstava potrebnih kako bi se pristupilo rješavanju navedenih problema, IZVOR Ploče, javna ustanova, promptno i odgovorno pristupila izradi aplikacije na osnovu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013.

Možete li nam pojasniti koja je svrha projekta?

Svrha projekta je, za aglomeraciju Ploče (naselja: Peračko Blato, Baćina, Ploče, Rogotin i Šarić Struga), izraditi kompletnu studijsku i projektno-tehničku dokumentaciju kako bi se izgradnja sustava odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje, prijavila za izgradnju na jedan od strukturnih fondova EU u programskom razdoblju 2014.-2020.

Važno je napomenuti da naselja Komin i Banja, zbog tehničkih i ekonomskih pokazatelja, funkcionalno nije moguće pripojiti aglomeraciji Ploče što je i potvrdila analiza Studije izvodljivosti, koja je uključila potrebne izračune i varijante obuhvata aglomeracije.S kojim tvrtkama ste sklopili ugovor o izvršenju usluge i šta on obuhvaća? O kojem se točno iznosu radi?

Za izvršenje usluge Ustanova je 28.08.2015.g. sklopila Ugovor za usluge sa zajednicom ponuditelja zastupanoj po GEOPROMINGU d.o.o., Metković, ukupne vrijednosti 5.066.635,00 kn (bez pdv-a).

Izrađena dokumentacija će obuhvaćati:

1. Studijsku dokumentaciju – Studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi, Procjena utjecaja zahvata na okoliš i izrada Aplikacijskog paketa)

2. Tehnička i projektna dokumentacija za 37,4 km kolektora, 25 crpnih stanica i UPOV, 16 km vodoopskrbne mreže te ishodovanje lokacijskih i građevinskih dozvola.

3. Dokumentaciju za nadmetanje za nabavu; radova (izgradnja UPOV-a (FIDIC žuta knjiga) i mreže (FIDIC crvena knjiga)), usluga (nadzor i upravljanje projektom) i opreme.

Prema definiranom projektnom zadatku Izvršitelj usluge je najprije morao pristupiti izradi Studije izvodljivosti kojom se morala izraditi detaljna analiza postojećeg stanja sustava vodoopskrbe i odvodnje te analiza potreba na temelju kojih se donijelo i usvojilo tehničko rješenje sustava odvodnje sa definiranim obuhvatom aglomeracije. Analize su ukazale i na potrebu i hitnost sanacije dijela vodoopskrbne mreže unutar obuhvata, ukupne dužine 16 km.

Nakon ishođenja Lokacijske dozvole za navedeni projekt, koji su sljedeći koraci?

Na temelju izrađenih idejnih projekata za kanalizacijske kolektore sa pripadajućim crpnim stanicama i dio vodoopskrbne mreže, Ustanova je 24. kolovoza 2017.g. ishodila Lokacijsku dozvolu.

U tijeku je pribavljanje posebnih uvjeta od nadležnih tijela kako bi se mogao predati zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za UPOV.

Budući da je Izvršitelj još u prošloj godini pristupio izradi glavnih projekata za kolektore i crpne stanice, uskoro se očekuje predavanje zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Vrijednost investicije je?

Trošak investicije prema tehničkoj dokumentaciji procijenjuje se u iznosu od 157.000.000,00 kn.

Po završetku izrade studijsko-projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa, Ustanova će prijaviti projekt za sufinanciranje iz jednog od strukturnih fondova EU.

Sa kolikim iznosom će sudjelovati lokalna zajednica, konkretno Grad Ploče u sufinanciranju?

Prema financijsko-ekonomskoj analizi, koja je sastavni dio Studije izvodljivosti, projekt će biti potrebno sufinancirati lokalnim sredstvima u iznosu od oko 10.000.000,00 kn, ali uzmite u obzir da je Projekt od iznimne važnosti za Grad i lokalno stanovništvo.  Njegovom provedbom riješit će se dugogodišnji problemi uzrokovani lošim stanjem postojeće kanalizacijske mreže i slabljenjem njene funkcionalnosti tijekom vremena.

Izgradnjom novog sustava anulirat će se postojeći ispusti na kojima se otpadne vode, bez ikakvog predtretmana, ispuštaju direktno u more, jezera i rijeku.

Rekonstruiranim i izgrađenim kolektorima otpadne vode će se preko crpnih stanica voditi prema uređaju koji će pročišćenu vodu ispustiti putem podmorskog ispusta, ukupne dužine 2.300 m, u Neretvanski zaljev.

Kakve će još novine i kvalitete donijeti realizacija ovog, po svemu sudeći, povijesnog projekta?

U Pločama će se na primjer, rekonstruirati postojeći sustav, čime će se riješiti sadašnji problemi širenja neugodnih mirisa, posebno u predijelu gradske rive, izbijanja otpadnih voda na javne površine i ispuštanja otadnih voda na najosjetljivijem području u gradu, u predjelu gradske plaže.Kako će se to konkretno odraziti na kvalitetu života naših sugrađana?

Značajno će se poboljšati kvaliteta života lokalnog stanovništva, osigurati ugodan boravak na javnim površinama, posebno u ljetnim mjesecima te zaštititi prirodno bogatstvo uvale.

U širem području Ploča i ostalim naseljima aglomeracije, osim djelomično u Rogotinu, ne postoji sustav odvodnje, stoga je potrebno izgraditi novu kolektorsku mrežu sa crpnim stanicama kako bi se otpadne vode mogle usmjeriti prema centralnom uređaju za pročišćavanje.

Budući da su domaćinstva na ovom području zbrinjavanje otpadnih voda riješila izgradnjom rijetko nepropusnih septičkih jama (crnih rupa) ili direktnim ispustom u rijeku i jezera, izgradnjom novog sustava smanjit će se negativan utjecaj na okoliš i zaštititi životna sredina lokalnog stanovništva.

Zaista odlične najave i sa nestrpljenjem očekujemo daljnju realizaciju ali i sami završetak započetih radnji. Neka poruka za kraj razgovora?

Dodala bih samo da smo na dobrom putu i da će se podizanjem standarda vodnokomunalne usluge značajno unaprijediti kvaliteta življenja lokalnog stanovništa te sačuvati prirodno bogatstvo vodnih resursa, koje osim što je neizostavni dio svakodnevnice naših sugrađana predstavlja i značajan potencijal za razvoj turizma.