Politika

Gradsko vijeće građanima smanjilo komunalnu naknadu, vijećnici HDZ-a opet napustili vijećnicu

Kako smo i očekivali, danas je na sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča bilo vrlo burno kad je na red došla točka “Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi” koja se proslijedila Gradskom vijeću na raspravu i odlučivanje.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture i prihod je proračuna Grada Ploča. Koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,a može se na temelju odluke Gradskog vijeća koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene.

Na području Grada Ploča utvrđene su 4 zone za obračun kominalne naknade, a današnjom odlukom ona je smanjena za ruralna područja Grada dok je za centar Ploče i naselja Birinu ostala nepromjenjena.


Nova odluka o komunalnoj naknadi donosi se zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine. Odluka se tiče svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča gradonačelnik Krstičević je predložio vijećnicima novo kategoriziranje dijela ruralnih prostora, te smanjenje koeficijenta zona za ruralna područja za minimalno 40%, što će značiti i minimalno 40%-tno smanjenje cijena komunalne naknade u odnosu na egzaktne podatke o površinama za sve stanovnike tih područja.

Sadržajno:

U Zoni 1 će kao i do sada ostati uže područje grada Ploča sa koeficijentom zone 1,00.
U Zoni 2 u kojoj su do sada bila područja naselja Birine i Stabline će ostati jedino područje naselja Birine sa koeficijentom zone 0,75.
U zoni 3 će se uz dosadašnja područja: naselja Baćina, Banja, Crpala – Spilice – Gnječi, Čeveljuša, Komin, Peračko Blato, Rogotin, Staševica i Šarić Struga, biti pripojena i Stablina, te će se Gradskom vijeću Grada Ploča predložiti smanjenje koeficijenta za 40% (sa dosadašnjih 0,60 na 0,36, što za Stablinu znači smanjenje od 52% u odnosu na dosadašnje stanje).
U zoni 4 koja se odnosi na područja naselja Dumanjac-Barbiri, Perka, Gradci, te naselja u Plina Jezero, koja je kao takva novoformirana jer uvelike odstupa sa komunalnim standardom od prethodno navedenih, će se predložiti koeficijent 0,20 što je smanjenje za 67% (sa dosadašnjih 0,60 na 0,20).

– Osobno ću, kao izvršno tijelo Grada Ploča, finalizacijom GIS baze podataka završiti sve korake koji su potrebni da se postigne uravnoteženost i jednakost svih građana Grada Ploča i takvo stanje vrednujem kao jedino ispravno. Nadalje, formiranjem novih zona i prekategorizacijom određenih naselja, te smanjivanjem koeficijenata zona dajem prijedlog Gradskom vijeću da se isprave neravnopravni odnosi sukladno kvaliteti komunalnog standarda.

Žao mi je što su vijećnici iz oporbe, koji imaju dužnost zastupati interese i stavove građana, napustili vijećnicu prije donošenja ovog važnog akta i što ne prihvaćaju prijedlog ispravljanja odnosa i smanjenja iznosa komunalne naknade za naše građane – izjavio je gradonačelnik Mišo Krstičević.

Gradsko vijeće je većinom preostalih vijećnika izglasalo ovu točku.

 

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni