Politika i gospodarstvo

Gradsko vijeće donijelo Pravilnik o financiranju udruga s područja Grada

Gradsko vijeće Grada Ploča je na prošloj sjednici donijelo Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Ploča kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Ploča udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Ploča.

Odredbe Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Ploče, a iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani kroz proračun Grada Ploča i program javnih potreba.

Grad Ploče će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte, a Gradonačelnik će u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, na prijedlog nadležnog Upravnog odjela Grada Ploča, izraditi i na mrežnim stranicama Grada objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.


“Ovaj pravilnik koji smo najavljivali je temelj za potpuno novu regulaciju odnosa prema takozvanom nevladinom sektoru. Raspisuju se kriteriji i mjerila za dodjelu sredstava iz proračuna Grada Ploča udrugama gdje su detaljno razrađeni postupci, a najbliži primjer ovakvog načina dodjele sredstava imamo u Dubrovačko – neretvanskoj županiji” pred gradskim vijećnicima je Pravilnik predstavio pročelnik Izvor Škubonja.

Pravilnik o financiranju javnih potreba je temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja iz kojeg su razvidne mjere iz programa, strategija i planova čije je provođenje u nadležnosti Grada Ploča. Svrha Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ploča je dati cjelovit prikaz ciljeva koji se žele postići pojedinim natječajem kako bi potencijalni prijavitelji mogli steći uvid o namjeri davatelja financijskih sredstava.