Politika i gospodarstvo

Gradske službe u punom angažmanu radi ostvarenja projekta marine na lokalitetu tehničke radionice

U postupku pred DUUDI-em (Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom) Grad Ploče ima 3 predmeta, a za koja rješenje traži već duže vrijeme. Troškove ove borbe uredno je snosio Grad Ploče, a loptica je sad na Državnom odvjetništvu, kojem su se sa više požurnica za obradu predmeta, obratile gradske službe.

Radi se o predmetima „Vojarna“, „Tehnička radionica“, „Samački hotel“, inače vrlo važnim predmetima za daljnji razvoj grada. Grad Ploče se posebice bavi predmetom Tehničke radionice, s obzirom da su spomenutu lokaciju predstavili potencijalnim investitorima, koji su i pokazali velik interes za nju. Naime, navode u gradskim službama, na toj lokaciji planirana je izgradnja marine do 400 vezova. Zbog nepoduzimanja, među ostalim, radnji u svezi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa od strane Državnog odvjetništva, projekt je značajno usporen, a Gradu se stvaraju i novi troškovi, te je onemogućen u investicijskom ciklusu na navedenom području poslovno-turističke namjene.

Projekt je trenutno u fazi provođenja geodetskog elaborata za evidentiranje pomorskog dobra čije je provođenje temeljni preduvjet za okončanje postupka pred DUUDI-i povratom navedene lokacije u posjed Grada Ploča. Premda je navedeni elaborat izrađen na inicijativu i o trošku Grada Ploča sukladno odredbama Pravilnika o obilježavanju i evidentiranju pomorskog dobra elaborat se provodi na zahtjev državnog odvjetništva. Premda je navedeno tijelo prije više od tri mjeseca zaprimilo elaborat zahtjev nije podnijet i time je projekt Grada Ploča dospio u „mrtvu točku“. Zbog bojazni da zbog ovakvih nereakcija i stagniranja i sami investitori izgube interes, Grad Ploče čini sve kako bi Državno odvjetništvo napokon podnijelo zahtjev kojim bi se već postojeći geodetski elaborat u nadležnoj ispostavi katastra i proveo, a time i projekt marine nastavio.


Iz Grada Ploča nadaju se da će sa nizom požurnica i obraćanja Državnom odvjetništvu, ipak pokrenuti obradu predmeta, time i samog projekta marine vrlo značajnog za Grad Ploče.

Predmet predstavka pozurnica predmet RDO2412

ploce.hr