Politika i gospodarstvo

Gradonačelnik Ploča uputio JAVNI  POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju POS stanova

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča Gradonačelnik Grada Ploča uputio je JAVNI  POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Ploča radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Ploča imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Ploča, na adresi Trg kralja Tomislava 23, Ploče, ili na WEB stranici Grada Ploča, www.ploce.hr.


Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

 • 1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
 • 2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana
 • 3) izjava o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, dana pod kaznenom odgovornošću, supotpisana od strane dva svjedoka te ovjerena od stane javnog bilježnika.
 • 4) uvjeti stanovanja:

javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva

 • 5) odgovarajući dokaz o prvom stjecanju nekretnine, odnosno izjava o prvom stjecanju nekretnine dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerena kod javnog bilježnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).

 • 6) dokaz stambenog statusa:

ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji ovjerena od strane javnog bilježnika ili važeći ugovor o najmu sa zaštićenom najamninom,

 • 7) vrijeme prebivanja na području grada Ploča:

uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).

Ukoliko je uvjerenje o prebivalištu nepotpuno i ne iskazuje cjelokupno razdoblje prebivanja podnositelja zahtjeva, podnositelj zahtjeva dužan je uz vlastito uvjerenje o prebivalištu dostaviti i uvjerenje o prebivalištu jednog ili oba roditelja.

 • 8) dokaz o školskoj spremi: svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma,
 • 9) dokaz o školovanju djece: potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
 • invaliditet ili tjelesno oštećenje: rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu: potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 • status HRVI: rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva
 • status člana obitelji hrvatskog branitelja: potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva.

 

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid članovima Povjerenstva Grada Ploča najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnicu Grada Ploča ili šalje preporučenom poštom do zaključno 30. ožujka 2020. godine na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, uz naznaku:

„Zahtjev za kupnju stana po Programu POS – NE OTVARAJ“.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča br 11/19, 1/20).

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Ploča. Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Ploča, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Ploča, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

 

Gradonačelnik

Mišo Krstičević