Politika i gospodarstvo

Grad Ploče uređuje skloništa na području grada

Grad Ploče je u sklopu javnih radova krenuo u uređivanje, čišćenje i stavljanje u funkciju skloništa koja štite od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća

Naime, DUZS je izradio dokument Procjena ugroženosti RH od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, u kojem stoji da “Hrvatskoj prijete potresi, poplave, mine, nuklearke i teroristi.”


Prije uređenja

Skloništa moraju biti obilježena odgovarajućim znakom na ulazu, a Zakon o zaštiti i spašavanju obvezuje jedinice lokalne samouprave da osiguraju uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša.

Skloništa na području grada su bila u zapuštenom i neodgovarajućem stanju, do sada su uređena ona u Vukovarskoj ulici i na Prišnici.

Poslije