Politika i gospodarstvo

Grad Ploče sklopio Ugovor u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada

Svjesni problematike nesređenog zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te posljedica istog na naše sugrađane, Grad Ploče je 22. srpnja 2019. godine sa Državnom geodetskom upravom i Geodetskim zavodom d.d. Split sklopio Ugovor o javnoj nabavi geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Ploča.

Ugovorene su geodetsko katastarske usluge za dijelove katastarskih općina Baćina i  Plina  budućih  k.o. Peračko Blato (137 ha) te  k.o. Banja i k.o. Šarić Struga (207 ha).

Realizacija ovog projekta od velike je važnosti za mještane Grada Ploča, posebice naselja Peračko Blato, Šarić Struga i Banja budući će se katastarskom izmjerom i usklađenjem zemljišnoknjižnog stanja pojednostaviti procedura upisa nekretnina u zemljišne knjige i uskladiti podaci o prostoru u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama.


“Realizacijom započetog projekta osigurat će se pravna sigurnost, potaknuti i ubrzati procesi investicijskih kapitalnih ulaganja, potaknuti tržište nekretnina, omogućiti jednostavnije prijavljivanje građana i pravnih osoba za sufinanciranje projekata putem fondova Europske unije kao i ostvarenje drugih pozitivnih učinaka.” – izjavio je prilikom potpisivanja Gradonačelnik Mišo Krstičević koju prenosimo sa službenih stranica.