Politika i gospodarstvo

Grad Ploče prijavljen kao projektni partner na tri projekta ukupne vrijednosti 600 000 eura!

Grad Ploče je u okviru programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska, namijenjenog javnim i privatnim tijelima, a u sklopu projektnog partnerstva, prijavljen kao projektni partner na 3 „Standard“ projekta, konkretno projekte Blueriver, MatchUp i Coastenergy.

  1. Glavni cilj projekta Blueriver je uspostava sustava ublažavanja rizika od poplava, a očekivani rezultati su:

  • Izrada Studije obrane od poplava na području Grada Ploča koja bi definirala strategiju obrane od poplava,

  • Implementacija ICT sustava koji bi poboljšao monitoring voda i unaprijedio strategiju obrane od poplava.

Projektno partnerstvo na projektu Blueriver:

– Municipality of Jesi (Lead Partner)


– Municipality of Altidona

– LAG VALLI MARRECHIA & CONCA

– Municipality of Silvi

– Regione Marche

– Grad Karlovac

– Grad Buzet

– Grad Ploče

– AGRRA

– LAG Sjeverna Istra

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 205.125,00

  1. Glavni cilj projekta MatchUp je sprječavanje onečišćenja mora i voda kroz razvijanje monitoring sustava za sprječavanje onečišćenja, a očekivani rezultati su:
  • Uspostava monitoring sustava između gradske plaže u Pločama i pješačkog mosta,
  • Izrada intervencijskog plana za očuvanje Baćinskih jezera.

Projektno partnerstvo na projektu MatchUp:

Consorcio Bonifica Marche (LP)

– Emilia Romagna Acque

– University of Teramo

– The Hive

– OGS

– UTI Sile Meduna

– IDA

– Veleučilište u Šibeniku

– CIRAZ

– Grad Ploče

– Sveučilište u Splitu

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 200.000,00 .

  1. Glavni cilj projekta Coastenergy je povećanje inovacijskih aktivnosti u području plave energije”, a očekivani rezultati su:
  • Definiranje zajedničke strategije u okviru projektnog parnerstva, mehanizama i alata za potporu investicija u „plave energije“
  • Priprema Studija izvodljivosti i tehničke dokumentacije za projekte „plave energije“, npr. hidroelektrane, offshore vjetroelektrane, morske biomase itd.
  • Kupnja opreme za praćenje potencijala „plave energije“ u uključenim talijanskim i hrvatskim područjima.

Projektno partnerstvo na projektu Coastenergy:

– IRENA – Istarska regionalna Energetska Agencija (Lead Partner)

– Universita di Camerino

– Innova Puglia

– ISMAR

– Comunita delle Universita del Mediterraneo

– DURA Razvojna agencija Grada Dubrovnika

– Grad Ploče

– SWEDES

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 199.350,00 .

Važno je napomenuti kako je kroz ovakve projekte 15% vlastitog udjela sufinanciranja moguće pokriti kroz budžetnu stavku Staff cost koja se odnosi na troškove osoblja, odnosno plaće radnika.