Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE objavio Obrazloženje uz rebalans Proračuna za 2018. godinu

OBRAZLOŽENJE UZ REBALANS PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

PRIHODI

Ukupni prihodi Proračuna po ovom rebalansu iznose 46.230.000,00 kuna i manji su za 470.000,00 kuna ili za 1,01 % u odnosu na ukupno planirane prihode po prvom rebalansu Proračunu za ovu godinu koji je usvojen u travnju ove godine.


Analizirajući pojedine vrste prihoda vidljivo je da se neki od njih izvršavaju osjetno ispod planiranih iznosa, a neki iznad planiranih iznosa. U daljnjem tekstu obrazložit ćemo neke vrste prihoda koji značajnije odstupaju od planiranog iznosa.

Planirani prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ovim rebalansom povećali smo za 600.000,00 kn na ukupno 8.900.000,00 kn jer očekujemo da će do kraja godine biti realiziran u većem iznosu nego što je predviđeno prvim rebalansom proračuna.

U okviru prihoda od poreza na dohodak formirana je nova stavka tzv. sredstva fiskalnog izravnavanja, kao direktna posljedica novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojim je definiran novi model financiranja, a koji je stupio na snagu 1.1.2018., i na toj stavki planirano je ukupno 8.700.000,00 kn i taj iznos je planiran temeljem ostvarenja sredstava fiskalnog izravnanja u prvih devet mjeseci tekuće godine.

Porez i prirez od samostalnih djelatnosti kojeg plaćaju osobe poput odvjetnika, revizora, bilježnika, vještaka i dr., planirali smo na ukupno 1.450.000,00 kn jer se ostvaruje bolje od planirane dinamikom.

Porez i prirez na dohodak od imovine planirali smo na ukupno 530.000,00 kuna, jer se ostvaruje bolje od planirane dinamike.

Povrat poreza po godišnjoj prijavi kao odbitnu stavku u sklopu poreza na dohodak povećali smo ovim rebalansom za 100.000,00 kn na ukupno 900.000,00 kn, jer su povrati poreza po godišnjim prijavama za 2018. bili malo veći nego smo to planom proračuna prvotno planirali.

Porez na promet nekretnina planirali smo na ukupno 665.000,00 kn, on se plaća po stopi od 4% i u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave.

Porez na tvrtku smanjili smo na 20.000,00 kn, zbog činjenice da je 2016. godina bila zadnja godina u kojoj se ova vrsta prihoda zaduživala, on je ukinut poreznom reformom, i ostvarenje ovog prihoda odnosi se na zaduženja iz prethodnih godina.

Ovim rebalansom smanjeni su planirani iznosi na podskupini računa 633 – pomoći iz proračuna, sa planiranog iznosa od 2.305.000,00 kn na ukupno 1.990.000,00 kn i smanjenje se gotovo u cijelosti odnosi na planirane manje doznake kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave.

Na podskupini računa 634 – pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ovim rebalansom su smanjeni na razinu od 1.960.000,00 kn, unutar tih pomoći stavka tekuća pomoć od HZZ za realizaciju programa „Javni radovi“ panirana je u iznosu od 700.000,00 kn, dok je stavka kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (FZOEU, ŽUC, Hrvatske vode) planirana u iznosu od 1.260.000,00 kn.

Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije (JVP) iz državne riznice ovim rebalansom ostaju na istoj razini od ukupno 1.997.697,00 kn i na taj način ostaju usklađeni sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima koju je donijela Vlada RH.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta su ovim rebalansom povećani za 500.000,00 kn na ukupno 1.100.000,00 kn zbog sklapanja izvansudskih nagodbi od strane poljoprivrednika sa državnim odvjetništvom iz čega proizlazi obveza plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2012-2017, i za tekuću godinu. Ovdje treba naglasiti da je prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta zajednički prihod koji se dijeli, 65% Grad Ploče, 10% Županija DNŽ, i 25% državni proračun.

Prihodi od naknade za korištenje javnih površina rebalansom se planira na ukupno 350.000,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa rebalansom se planira na ukupno 1.000.000,00 kn.

Prihod od komunalne naknade ovim rebalansom se planira na ukupno 4.500.000,00 kn.

Prihode od prodaje građevinskog zemljišta planirali smo rebalansom na razini od 4.950.000,00 kn, a temeljem daljnje zainteresiranosti potencijalnih investitora za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni „Vranjak“, i predviđene prodaje građevinskih parcela za stambenu izgradnju.

Prihode od prodaje poslovnih prostora smanjili smo za 50.000,00 kn na 50.000 kn iako su vrlo mali izgledi da se do kraja godine po ovoj osnovi ostvare planirani prihodi.

U prihodovnu stranu proračuna uveden je i višak namjenskih prihoda iz ranijih godina u iznosu od 3.190.247,00 kn koji je raspoloživ za trošenje, kao i kumulirani manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.912.088,00 kn ostvaren po godišnjem obračunu Proračuna Grada Ploča za 2017. godinu. Višak namjenskih prihoda iz prethodnih godina raspoloživ za trošenje, sukladno Zakonu o proračunu je obuhvaćen ovim rebalansom i ugrađen u rashodovnu stranu proračuna, a manjak prihoda je ovim rebalansom pokriven na način da su planirani prihodi veći za iznos ostvarenog manjka iz prethodne godine. Unatoč navedenim korekcijama prihoda pretpostavljamo sa velikom vjerojatnošću da će se rebalansirani ukupni prihod ostvariti u čemu ne malu ulogu ima pojačan napor i trud gradskih službi u prikupljanju proračunskih prihoda u dosadašnjem dijelu tekuće godine.

RASHODI ( IZDACI )

Planirani ukupni rashodi po ovom rebalansu iznose 46.230.000,00 kn isto kao i prihodi, što znači da je postignuta proračunska ravnoteža.

Rashodi za tekuće poslovanje smanjeni su na svim mogućim stavkama u okviru trenutnih mogućnosti Grada Ploča.

Proračunskom korisniku (Dječji vrtić) ovim rebalansom rashodi su povećani za 162.000,00 kn na ukupno 2.694.300,00 kn.

Rashodi Pučkog otvorenog učilišta povećani su za 105.000,00 kn na ukupno 577.000,00 kn, dok su ukupni rashodi Narodne knjižnice ovim rebalansom povećani za 62.900,00 kn na ukupno 571.800,00 kn. Ukupni rashodi Javne vatrogasne postrojbe povećani su za 120.000,00 kn na ukupno 2.319.536,00 kn.

Budući da se iz priloženog materijala za raspravu na jednostavan način može vidjeti svako povećanje ili smanjenje rashoda (izdataka) smatramo da nema potrebe obrazlagati pojedinosti, uostalom izmjene Proračuna u velikoj mjeri biti će obrazložene u sklopu izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa kapitalnih ulaganja.

Drugi rebalans Proračuna za 2018.: Opći dio

Drugi rebalans Proračuna za 2018.: Posebni dio