Politika i gospodarstvo

Donešen Proračun Grada Ploča za 2018. godinu: Planirano preko 40 milijuna kuna prihoda!

Na jučerašnjoj maratonskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča koja je trajala čak 11 sati i završila tek u 03:00 sati ujutro, odlukom većine vijećnika Gradskog vijeća (9:7) donešen je proračun Grada Ploča za 2018. godinu.

Dakle, ukupno planirani proračunski prihodi za 2018. godinu iznose 40.545.000,00 kuna i sastoje se od planiranih prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 33.180.000,00 kn i planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 7.365.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada kao najizdašniji proračunski prihod jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 10.130.000,00 kuna i planiran je na otprilike istoj razini kao i u prošloj godini.


Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u ukupnom iznosu 6.845.000,00 kn, prihodi od sufinanciranja katastarske izmjere planirani su u iznosu od 640.000,00 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa su planirani u ukupnom iznosu od 2.300.000,00 kuna.

Prihodi od komunalne naknade su planirani u iznosu od 4.700.000,00 kuna. Prihode od pomoći iz EU fondova, države, županije, FZOEU i ostalih jedinica lokalne samouprave planirani su u iznosu od 11.085.000,00 kuna jer će oni sufinancirati određene kapitalne projekte.

Prihodi od pomoći izravnavanja za financiranje decentraliziranih funkcija (JVP) planirani su u iznosu od 1.973.836,00 kuna.

U skupini poreza na imovinu najznačajniji udio ima porez na promet nekretnina koji je planiran u iznosu od 400.000,00 kn, specifičnost ovog poreza je u tome što se radi o povremenom porezu koji se ne ostvaruje linearno već od slučaja do slučaja i teško ga je preciznije planirati, budući da se u 2018. godini očekuje značajnija prodaja gradskog građevinskog zemljišta, smatra se da će doći do realizacije ovako planiranog prihoda.

Porez na tvrtku planiran je na razini od 50.000,00 kn i očekuje se da će se on realizirati, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta planiran je u iznosu 150.000,00 kn jer je planirana realizacija Programa raspolaganja državnim zemljištem. Naknada za korištenje javnih površina planirana je u iznosu 400.000,00 kn, prihodi od spomeničke rente su planirani u iznosu od 5.000,00 kn, a prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 140.000,00 kn. Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo su planirani u iznosu od 400.000,00 kn .

Šta se tiče rashoda, plan je sljedeći:

Ukupni rashodi (izdaci) proračuna za 2018. godinu iznose 40.545.000,00 kuna i raspoređeni su po nositeljima (korisnicima) i programima.

U okviru razdjela 100 Gradsko vijeće i Gradonačelnik planirani ukupni rashodi iznose 815.000,00 kn i razvrstani su po pozicijama koje definiraju namjenu svakog rashoda.
U okviru glave 01 – Pododsjek za opće i pravne poslove planirani ukupni rashodi iznose 2.409.036,00 kn i oni obuhvaćaju i rashode za JVP Ploče i Vatrogasnu zajednicu Grada Ploča koji su sukladno organizacijskoj klasifikaciji planirani u okviru tog odjela.
U okviru glave 02 – Pododsjek – Ured Gradonačelnika planirani ukupni rashodi iznose 713.000,00 kn i obuhvaćaju redovnu djelatnost grada i gradskih službi.
U okviru glave 03 – Pododsjek za proračun i financije planirani ukupni rashodi iznose 6.198.114,00 kn i razvrstani su po pozicijama koje definiraju namjenu svakog rashoda.
U okviru glave 04 – Pododsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti planirani ukupni rashodi iznose 7.100.850,00 kn i raspoređeni su po proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Ploče, Narodna knjižnica Ploče, Pučko otvoreno učilište) i programima, programi socijalna skrb, kultura i šport koji su u okviru ovog razdjela biti će preciznije pojašnjeni u zasebnim programima.
U okviru glave 05 – Pododsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav planirani ukupni rashodi iznose 23.309.000,00 kn i razvrstani su u Program održavanja komunalne infrastrukture i Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji će biti preciznije pojašnjeni u svojim zasebnim programima.