Politika i gospodarstvo

DOBRO PROLAZNO VRIJEME: Proračun u plusu za 3 milijuna kuna u prvih šest mjeseci

Danas je u Domu kulture u Pločama održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča na kojoj se između ostaloga raspravljalo o Realizaciji proračuna Grada Ploča za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Kako je prezentirano u raspravi evidentiran je višak na prihodovnoj strani u iznosu od skoro tri milijuna kuna (2.961.751,58 kn) za prvu polovicu godine. “Proračun se dobro puni, optimistični smo i sigurni da ćemo do kraja godine nastaviti u još boljem ritmu” – kazano je od strane vladajućih.

Oporba je upozorila da je i prošle godine polugodišnje izvješće bilo još bolje, a da se godina završila minusom, na šta su vladajući odgovorili da su prethodne godine razni čimbenici utjecali na slabije ispunjavanje prihodovne strane kao što je komunalna naknada najvećih obveznika.


PRIHODI

Prihodi Proračuna Grada Ploča za prvo polugodište 2020. godine ostvareni su u iznosu od 26.316.561,87 kuna ili 40,71% u odnosu na planirane prihode za cijelu godinu, u ukupno ostvarene prihode su uključeni i vlastiti prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 649.851,00 kn koje su ostvarili u prvoj polovici ove godine (Dječji vrtić 548.332,00 kn, POU 10.615,00 kn, Narodna knjižnica 49.919,00 i JVP 40.985,00 kn).

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda Porez i prirez na dohodak zauzima dominantno mjesto te se naplata ovog poreza ostvaruje planiranom dinamikom, u prvom polugodištu realiziran je u iznosu 11.016.460,55 kn ili 48,7% u odnosu na planirane prihode. Od tog iznosa na ostvareni prirez porezu na dohodak (10%) od 1.1.2020. do 30.6.2020. odnosi se 915.345,89 kn koji se počeo naplaćivati na području Grada Ploča temeljem odluke Gradskog vijeća od 1.2.2015. godine. Sredstva fiskalnog izravnanja koja se doznačuju iz fonda formiranog temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine iznosila su 4.517.501,51 kn i taj iznos sadržan je u ukupnom iznosu poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u prvoj polovici tekuće godine.

U prvom polugodištu po godišnjim poreznim prijavama za prošlu godinu, poreznim obveznicima izvršen je povrat poreza na dohodak u iznosu od 1.334.808,79 kn, i ove godine je prvi put povrat poreza realiziran u prvoj polovici godine, inače je praksa do sada  bila da bi se povrat poreza realizirao u mjesecu kolovozu za prethodnu godinu.

Porez na promet nekretnina u prvom polugodištu ostvario se u iznosu od 250.744,83 kn ili 31,3% u odnosu na planirane. Porez na promet nekretnina od 1.1.2019. godine plaća se po stopi od 3%. Porez na promet nekretnina od 1.1.2017. plaćao se po stopi od 4%, s tim da u cijelosti pripada jedinici lokalne samouprave u ovom slučaju Gradu Ploče. Do 31.12.2016. porez na promet nekretnina plaćao se po stopi od 5% i dijelio se u omjeru 80% pripadalo je gradu ili općini, a 20% pripadalo je državi.

Porez na tvrtku ostvaren je sa 2% u odnosu na godišnji plan. Ovdje treba naglasiti da je 2016. godina bila zadnja godina u kojoj se zaduživao porez na tvrtku ili naziv, jer je stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima od 1.1.2017. ovaj porez ukinut, međutim Grad i dalje naplaćuje zaduženja koja su ostala nenaplaćena iz prethodnih razdoblja.

 Tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, iz državnog proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 8.007.892,11 kn ili 40,8% u odnosu na planirane. Od tog iznosa  1.020.000,00 kn se odnosi na tekuću pomoć iz državne riznice za decentralizirane funkcije (JVP Ploče), iznos od 475.414,58 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru iz državne riznice za procijenjeni izgubljeni prihod od poreza na dohodak, na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova odnosi se iznos od 5.122.692,70 kn, iznos od 1.194.994,01 kn odnosi se na kapitalnu pomoć iz državnog proračuna (ugovor o sufinanciranju sanacije ulice T.Ujevića u Pločama potpisan s MUP-om), iznos od 194.790,82 kn odnosi se na kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (126.040,82 kn pomoć od H.Voda za sufinanciranje izgradnje oborinskog kolektora u MO Komin, i 68.750,00 kn pomoć od LU Ploče za sufinanciranje izrade UPU Luka Ploče1).

Prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u prvoj polovici ove godine ostvaren je u iznosu od 187.379,96 kn ili 62,4% u odnosu na planirane prihode jer su poljoprivrednici sa područja Grada Ploča sklapali sudske nagodbe sa ODO u Metkoviću temeljem kojih su imali obvezu platiti zakup za razdoblje 2012-2017 godine (6 godina) kao i zakup za svaku sljedeću godinu koji dospijeva do 30.6. za tekuću godinu , a sve u funkciji očekivanja raspisivanja natječaja od strane Grada Ploča za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem kojim bi se konačno riješilo pitanje upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem na duži rok. Ovdje treba naglasiti da je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zajednički prihod jedinice lokalne samouprave (65%), županije (10%) i države (25%), te se sukladno tome uplaćuje na poseban račun i raspoređuje u navedenim omjerima.

Naknada za korištenje javnih površina ostvarena je u iznosu od 51.732,68 kuna ili 36,9% u odnosu na godišnji plan, a prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je u iznosu od 28.306,98 kuna ili 23,6% u odnosu na godišnji plan, prihod od zakupa poslovnog prostora i garaža ostvaren je u iznosu od 115.577,78 kune ili 38,5% u odnosu na godišnji plan, prihod od legalizacije građevinskih objekata ostvaren je u iznosu od 15.316,52 kn ili 30,6% u odnosu na godišnji plan s tim da treba naglasiti da je „Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru“ zajednički prihod države (50%), županije (20%) i grada ili općine (30%). Prihodi od pruženih usluga (naplata NUV-a) ostvareni su u iznosu od 168.689,06 kn.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 30.502,71 kn ili 2,4% u odnosu na planirane prihode i gotovo u cijelosti se odnosi na manja zaduženja za fizičke osobe koji legaliziraju svoje stambene objekte.

Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 5.051.412,01 kn ili 94,1% u odnosu na godišnji plan, velik iznos realizacije komunalne naknade u prvoj polovici ove godine je posljedica činjenice da su veliki obveznici (Luka Ploče dd., NTF doo) podmirili svoju obvezu za prošlu godinu u prvoj polovici tekuće godine. Ovdje treba navesti činjenicu da  Grad Ploče poduzima sve u okviru svojih mogućnosti kako bi  naplata bila što bolja, s tim u svezi je u prvoj polovici godine Grad Ploče slao ovrhe pojedinim pravnim osobama.

Prihodi od prodaje zemljišta koji su planirani u ukupnom iznosu od 6.565.000,00 kn i odnose se na planiranu prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta, ostvareni su u iznosu od 419.170,00 kn. Grad Ploče u drugoj polovici godine namjerava raspisati natječaj za prodaju građevinskih parcela, tako da je za očekivati da će se glavnina planiranih prihoda ipak ostvariti.

Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareni su u iznosu od 114.670,88 kn i ovdje treba istaknuti činjenicu da je ovaj prihod zajednički prihod države (55%) i jedinice lokalne samouprave (45%), navedeni iznos je dio koji pripada Gradu Ploče.

RASHODI

Ukupni rashodi proračuna Grada Ploča za prvo polugodište 2020. godine ostvareni su u iznosu od 23.354.810,29 kuna ili 36,1% od ukupno planiranih godišnjih rashoda i manji su od realiziranih prihoda u izvještajnom razdoblju za 2.961.751,58 kune.

U brojčanom dijelu izvještaja o realizaciji ukupnih rashoda na vidljiv su način prikazani iznosi izvršenja svakog pojedinog rashoda i postotak tog izvršenja.

Rashodi kod gotovo svih proračunskih korisnika linearno su izvršeni i kreću se oko 50% ili malo manje, ove godine su po prvi put u rashodima proračunskih korisnika prikazani i rashodi koji se financiraju iz vlastitih (namjenskih) prihoda koje su ostvarili u prvoj polovici tekuće godine.

U okviru aktivnosti koja se odnosi na korištenje sredstava od komunalne naknade (Program održavanja komunalne infrastrukture) plan rashoda izvršen je sa 59,6%.

Kapitalni dio proračuna izvršen je sa 29,4% u odnosu na godišnji plan, a o čemu će više  govora biti prilikom posebnog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (investicijskog  programa) koje je sastavni dio polugodišnjeg izvršenja proračuna.