Politika i gospodarstvo

Danas sjednica Gradskog vijeća: Predložen proračun za 2019. preko 50 milijuna kuna!

Danas će se u Pučkom otvorenom učilištu u Pločama s početkom u 17:00 sati održati 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča za koju je predložen sljedeći dnevni red:

Poseban naglasak će biti na 2. točki predloženog Dnevnog reda na kojoj će se raspravljati o “Prijedlogu Plana Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu..”.


Iz dostupnih materijala koje imamo saznajemo da ukupno planirani proračunski prihodi za 2019. godinu iznose 50.800.000,00 kuna i sastoje se od planiranih prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 40.274.400,00 kn, planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 4.920.000,00 kn, planiranih primitaka od zaduživanja (HBOR) u oznosu od 4.000.000,00 kn i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Ploča u iznosu od 1.605.600,00 kn koji su ove godine po prvi put integrirani u prihodovnu stranu proračuna, a sukladno uputstvu Ministarstva financija i Državne revizije.

Porez i prirez na dohodak kao najizdašniji proračunski prihod jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 18.980.000,00 kuna i u ovaj iznos su uključena planirana sredstva iz fonda fiskalnog izravnanja u iznosu od 8.500.000,00 kuna. Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u ukupnom iznosu 4.500.000,00 kn, prihodi od sufinanciranja katastarske izmjere planirani su u iznosu od 120.000,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa su planirani u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna za koje predlagač smatra da su realni jer očekuju da će se u sljedećoj godini značajnije pokrenuti određeni investicijski projekti koji će rezultirati plaćanjem značajnijih iznosa komunalnog doprinosa.

Prihodi od komunalne naknade su planirani u iznosu od 4.200.000,00 kuna.