Ostalo

Udruga mladih Kolektiv: Sretan Međunarodni dan mladih – još jedan bez strategije za mlade

Dana 12. kolovoza obilježava se Međunarodni dan mladih kojemu je cilj podići svijest svih građana, kako Hrvatske, tako i Europe i svijeta, o značenju mladih i njihovoj ulozi u društvu.

Sama je svrha obilježavanja ovog dana usmjeriti pozornost na mlade koji se suočavaju s raznim problemima, a kojih nije malo. Neki od navedenih problema s kojima se suočavaju mladi u Hrvatskoj: velika stopa nezaposlenosti, iseljavanje, slaba uključenost mladih u politički život zajednice, nedostatak prostora za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, nemogućnost osamostaljivanja itd. Treba imati na umu da je kategorija mladih primarno definirana kao segment populacije od 15 do 30 godina. Po statističkim istraživanjima u Hrvatskoj udio mladih u sveukupnoj populaciji iznosi 17, 3 posto.

Međunarodni dan mladih je ujedno dan kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. Često se kaže poznata izreka kako „na mladima svijet ostaje“ i da su mladi „motor“ snaga društva koja je izrodila brojene promjene. Ovaj Međunarodni dan mladih iskoristili bi da ukažemo na važnost postojanja strategija za mlade te na činjenicu da Hrvatska od 2017.godine nema Strategiju za mlade. Dubrovačko-neretvanska županija unatoč dobivenom projektu isto tako nema Županijski program za mlade.


Naš prijedlog za partnerstvo gradu Metkoviću za stvaranje Lokalnog programa u okviru poziva Agencije za mobilnost i programe Eu u suradnji sa udrugom Mladi u EU, odbijen je. No na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine. Prema novoj strategiji, koja će biti na snazi od 2019. do 2027. godine, teži se ohrabriti i pomoći mladima da postanu aktivni, autonomni i sposobni građani, poboljšati politike u svim sektorima od važnosti za mlade, stvoriti jednake prilike za sve mlade te doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva među mladima te kao i svim formama diskriminacije.

Zašto je važno imati strategiju za mlade? Strategija za mlade je važna jer predstavlja skup načela, vrijednosti, ciljeva i akcija usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života mladih te reflektira proaktivan pristup države i/ili lokalnih vlasti prema ovoj društvenoj grupi. Temelji za njezino pisanje postavljaju se nakon analize stanja te prikupljenih podataka o potrebama mladih izravno od mladih. Time se detektiraju realni problemi mladih u društvu i stvaraju uvjeti za njihovo uspješno rješavanje.