Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, Gračka 2, s početkom u 17,00 sati.

Predloženi DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 15. veljače 2023. godine
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Ploča za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
3. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Ploča
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Ploča za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2023. godini
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće djelatnika Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“
7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama Statuta Narodne knjižnice Ploče
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“
9. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ploča za 2023. godinu
10. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča
11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje GTS 20(10)/0,4 kV „UPOV PLOČE“ sa SN priključnim kabelom 2xKB 20 kV
12. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Ploča