Ostalo

Nabava opreme za gradsku plažu u Pločama

Grad Ploče objavio je poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave robe „Oprema za gradsku plažu u Pločama“. Rok za dostavu ponuda je 18. lipnja u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 145.000,00 kuna bez PDV-a. Ugovor u pisanom obliku naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti najkasnije u roku od pet dana od dana dostave zaključka o odabiru najpovoljnije ponude svim ponuditeljima.

Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obveza ugovornih strana. Rok isporuke robe je 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora.

Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, troškovnik na sljedećem linku, a tlocrt na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti iz kojeg je vidljivo da se radi o dobavi i postavi sanitarnog objekta i dobavi i postavi caffe bar objekta .