Grad i okolica

Dom zdravlja Ploče raspisao natječaj za novog ravnatelja

Temeljem odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Ploče, raspisan je javni natječaj za izbor i imenovanje novog ravnatelja


Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima visoke stručne spreme,

3. da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

4. da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Dom zdravlja ima poslovni odnos,

5. da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Doma zdravlja,

6. da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena presuda,

7. da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih komora (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja),

8. da Dom zdravlja protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

II. Kandidati/kandidatkinje su obvezni, uz pismenu prijavu, priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis; domovnicu (u presliku); dokaz o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili ovjerenu presliku; dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku, ne stariji od dana objave natječaja); dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde dosadašnjih poslodavaca ili preslike ugovora o radu); ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa iz točke I., podtočke 3., 4. i 5., uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog nalog te da nije donesena presuda (u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci); uvjerenje nadležne komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja) i uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Kandidat za ravnatelja mora uz prijavu na natječaj dostaviti pisani program rada Doma zdravlja za mandatno razdoblje.

III. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a po isteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju natječaja.

IV. Pismene prijave podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, poštom na adresu: Dom zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 25, 20340 Ploče, s naznakom: »Natječaj za izbor ravnatelja – ne otvarati«, ili se mogu predati osobno u pisarnicu Doma zdravlja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. Dom zdravlja Ploče pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

VI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dom zdravlja Ploče

Više detalja o natječaju pogledajte OVDJE.

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi