Ekologija

Sedmo redovno ispitivanje: Sve plaže zadovoljavaju kakvoćom mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je sedmo redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 12. do 23. kolovoza.

More na 117 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Tijekom sedmog ispitivanja 20.8. utvrđeno je iznenadno onečišćenje na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 21. i 22.08.2019. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja.

Na ostalih 117 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, a na plažama Hotel Plat i Kupari u Župi dubrovačkoj, VK Cavtat u Cavtatu i Portina u Pločama more je ocijenjeno dobrom ocjenom.