Ekologija

Lučka uprava Ploče odgovorila na zahtjev GI Pravo na zdrav život: Lučka uprava Ploče nije stranka u postupku

Lučka uprava Ploče, odnosno njen službenik za informiranje gosp. Marijan Mikulić odgovorili su voditeljici građanske inicijative Pravo na zdrav život vezano za Informacije tražene Zahtjevom za pristup informacijama.

Niže prenosimo odgovor Lučke uprave Ploče:


PREDMET: Informacije tražene Zahtjevom za pristup informacijama Građanske inicijative „PRAVO NA ZDRAV ŽIVOT” PLOČE, od 24. kolovoza 2023. godine,/Obavijest o ustupanju dijela Zahtjeva (u odnosu na točku 1.) nadležnom tijelu /Očitovanje na Zahtjev (u odnosu na točku 3.), – dostavlja se

Poštovani,

dana 24. kolovoza 2023. godine zaprimili smo Vaš Zahtjev za pristup informacijama, kojim tražite nekoliko informacija (točke 1-3 Zahtjeva).

Slijedom navedenog, a u skladu s člancima 15., 17., i 21., Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15, 69/22, dalje u tekstu: Zakon) u nastavku Vam dostavljamo informacije, obavijest odnosno očitovanje u odnosu na sve točke (1-3) Zahtjeva za pristup informacijama od 24. kolovoza 2023. godine (dalje u tekstu: Zahtjev).

I. Točkom 1. Zahtjeva traži se dostava zapisnika inspekcija Državnog inspektorata o obavljenim inspekcijskim nadzorima nad ovlaštenikom koncesije LUKA PLOČE d.d., od 18. kolovoza 2023. godine.
S obzirom na činjenice kako predmetne inspekcijske nadzore nad ovlaštenikom koncesije LUKA PLOČE d.d., provode inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske, kako Lučka uprava Ploče nije stranka u postupku, te nemamo informaciju postoje li ograničenja na pristup informacijama iz članka 15. Zakona, sukladno članku 21. Zakona Vaš Zahtjev (u odnosu na točku 1.) smo ustupili nadležnim tijelima odnosno inspekcijama Državnog inspektorata.
II. Točkom 2. Zahtjeva, traži se dostava Ugovora o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Greenfield Terminala za rasute terete u luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine sklopljen između Lučke uprave Ploče i LUKA PLOČE d.d., zajedno sa svim sklopljenim aneksima Ugovoru.

S obzirom na činjenicu kako se radi o ugovoru koncesiji na općem dobru, kako je načelo transparentnosti jedno od važnijih načela u postupcima davanja koncesija, traženi Ugovor predstavlja informaciju od javnog značaja, te Vam isti dostavljamo zajedno sa svim pripadajućim aneksima u elektroničkom obliku.

III. Točkom 3. Zahtjeva u bitnom se traže odgovori na pitanja kako niže slijedi;

Izvješće na temelju kojih nacionalnih propisa te zakonodavstva donesenog na razini Europske unije je dozvoljeno skladištenje i manipulacija rasutim teretima (ugljenom i starim željezom) na način koji primjenjuje koncesionar LUKA PLOČE d.d.?

Kolika je stvarna površina na kojoj se skladište rasuti tereti, a kolika je dozvoljena Ugovorima o koncesiji, kao i informaciju kolika je stvarna visina uskladištenog rasutog tereta a kolika je dozvoljena visina uskladištenog rasutog tereta?

Nadalje, gdje se sa skladišnih površina slijevaju oborinske vode i vode kojima se teret polijeva? Osim kontrole i testiranja radioaktivnosti postoji li obveza kontrole i drugih štetnih vrijednosti u gomilama starog željeza, i na temelju kojeg propisa?

Na temelju kojeg propisa je dozvoljen prijevoz tona ugljenoga praha u punim, nepokrivenim vagonima iz same Luke do Metkovića (i dalje u BiH), kroz cijelu dolinu Neretve, doslovno uz prozore mještanima naših sela?
Sukladno članku 18. stavku 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Također, sukladno praksi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te praksi Povjerenika za informiranje zauzet je stav kako se traženje odgovora na pitanje, odnosno objašnjenja ne smatra traženjem informacije u smislu Zakona.
Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća pravo traženja od tijela javne vlasti; povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije, a sve u svrhu poštivanja načela pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija. Dakle, očitovanje koje navodimo u nastavku ne smatra se informacijom u smislu Zakona.

U svezi zakonske regulative koja se odnosi na izgradnju terminala za rasute terete i rekonstrukciju Obale 5. i Obale 3. u luci Ploče ističemo kako sva tri objekta posjeduju valjane uporabne dozvole koje su izdane u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Općenito gledano, rukovanje rasutim teretima na području morskih luka propisano je međunarodnim i nacionalnim propisima. To se prije svega odnosi na Međunarodnu konvenciju o spašavanju ljudskih života na moru (SOLAS 74) gdje se posebno u poglavlju VI. opisuje prijevoz krutih rasutih tereta. Ove odredbe SOLAS konvencije posebno su proširene Međunarodnim kodeksom za suhe rasute terete – IMSBC kodeks (engl. International Maritime solid bulk cargo Code). Primarni cilj kodeksa je omogućavanje sigurnog skladištenja i prijevoza krutih rasutih tereta dajući relevantne informacije o opasnostima koje su povezane s određenim vrstama krutih rasutih tereta te sadrži instrukcije za procedure koje treba usvojiti prilikom rukovanja rasutim teretima. Također, operateri terminala za rasute terete dužni su poštovati i odredbe Međunarodnog kodeksa za sigurnu praksu prilikom ukrcaja i iskrcaja brodova za prijevoz rasutih tereta (BLU Code – Bulk Loading and unloading Code).

Ugljen i staro željezo kao tereti u međunarodnom pomorskom prijevozu prema međunarodnoj pomorskoj konvenciji klasificirani su kao suhi rasuti tereti, stoga se na njihovo rukovanje primjenjuju odredbe IMSBC kodeksa.
Ovlaštenik koncesije LUKA PLOČE d.d., u posjedu je ISO certifikata za rukovanje rasutim teretima izdanim od Hrvatskog registra brodova i francuskog Biro Veritasa.

Ugljen i drugi rasuti tereti u pravilu se privremeno skladište na zato predviđenim specijaliziranim lokacijama. Iznimno, zbog nemogućnosti otpreme tereta uslijed nedostatka ili neraspoloživosti dovoljnog broja željezničkih vagona kao i zahtjeva tehnološkog procesa događaju se privremena odlaganja na drugim skladišnim prostorima unutar luke. Procjenjujemo da se povremeno na drugim skladištima nalazi oko 10-12% ukupnih količina
koje se primarno skladište na specijaliziranim skladištima čiji su ukupni kapaciteti ovisno o vrsti rasutog tereta 700.000,00-900.000,00 tona.

Ukupne količine rasutih tereta koje se nalaze na lučkim skladištima moguće je utvrditi na dnevnoj bazi međutim s obzirom na to da se svakodnevno teret doprema i otprema iz luke ove brojke konstantno variraju.

Visina hrpa rasutog tereta na skladištima ovisi o nekoliko čimbenika; vrsti tereta, nosivosti podloge, zahtjevima tehnološkog procesa i dr. Preporučene visine hrpa uvažavajući različite čimbenike kreću se u rasponu od 8-14 metara.

Budući da se kroz različite objave stalno iznose netočni podaci glede pretovara velikih količina Antracita na području luke Ploče radi informiranja zainteresirane javnosti ističemo da u posljednjih pet godina na Antracit otpada samo 0,6 % od ukupne količine pretovarenih rasutih tereta u luci Ploče.

Kada je riječ o otpadnim odnosno oborinskim vodama ističemo kako na području luke Ploče ne postoji niti jedan tehnološki proces koji podrazumijeva kontinuirano ispuštanje otpadnih voda. Voda kojom se polijeva ugljen rijetko završava u oborinskoj odvodnji već istu ugljen upija i kao takva podložna je brzom isparavanju. O određenoj količini oborinskih voda moguće je govoriti samo u izvanrednim situacijama za vrijeme obilnih kiša.
Staro željezo prema međunarodnoj pomorskoj klasifikaciji (IMDG Code) ne smatra se opasnim teretom, stoga nije podložno posebnim pravilima za rukovanje opasnim tvarima. Pored radioaktivnosti ne mjere se drugi parametri osim u situacijama kada je pošiljatelj robe posebno deklarirao da staro željezo može sadržavati neke opasne tvari poput starog ulja, korozivnih materijala i slično. U tom slučaju primjenjuju se pravila za rukovanje opasnim tvarima.
Što se tiče prijevoza ugljena i drugih rasutih tereta željeznicom iz luke prema primateljima roba Lučka uprava Ploče nije nadležna za organizaciju i pružanje usluge željezničkog prijevoza.

Sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima kao i Pravilnikom o redu u luci nije dopušteno bilo kakvo onečišćenje zraka ili mora obavljanjem djelatnosti na području morske luke. Pri tome se primjenjuje osnovno međunarodno pravno načelo da onaj koji obavljanjem određene aktivnosti onečišćuje okoliš snosi odgovornost i posljedice za takvo ponašanje.

Svaki ovlaštenik koncesije koji obavlja bilo kakvu djelatnost na području morske luke dužan je poštovati sve relevantne propise koji se odnose, a ne ograničavaju na zaštitu okoliša, zaštitu na radu, zaštitu od požara i drugo te je u svakom trenutku podložan inspekcijskom nadzoru državnih tijela u obavljanju koncesijom dopuštene djelatnosti.

Lučka uprava Ploče je na dnevnoj bazi u kontaktu s ovlaštenikom koncesije za rukovanje rasutim teretima LUKA PLOČE d.d., pri čemu se stalno komunicira u svrhu poboljšanja tehnoloških procesa povezanih s rukovanjem rasutim teretima.

Slijedom navedenog ovlaštenik koncesije poduzeo je brojne dodatne aktivnosti kako bi se eventualni štetni utjecaji na okoliš smanjili na najmanju moguću mjeru. U tu svrhu vrši se dodatno polijevanje ugljena vodom na samom brodu prilikom iskrcaja tereta, nabavljeni su dodatni alati za čišćenje prometnica, razmatra se nabava određenog broja turbinskih kontrolora za prašinu, uveden je stroži režim nadzora svih aktivnosti koje su povezane s rukovanjem rasutim teretima.

Zaključno, točka III. ovog podneska odnosno očitovanje na postavljena pitanja (iz točke 3. Zahtjeva) ne predstavlja informaciju u smislu Zakona, no zbog činjenice kako se radi o luci otvorenoj za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, radi potpunog i pravodobnog informiranja zainteresirane javnosti te općenito važnosti teme pokušali smo što preciznije i objektivnije odgovoriti na postavljena pitanja.

S poštovanjem,

LUČKA UPRAVA PLOČE

Službenik za informiranje
Marijan Mikulić

Na sami odgovor referirala se i voditeljica GI Ana Musa na svom Facebook profilu:

Eto, ONI nisu stranka u postupku, a nismo ni mi – nema odgovora tj. zapisnika o uvidu na našu prijavu. Za sada, jer smo ga u međuvremenu zatražili od onih koji jesu stranka u postupku. Navodno, ali samo navodno, zapisnik je sasvim OK, sve u skladu sa zakonom. Uostalom, sami pogledajte kompletan dokument koji smo dobili u roku, naravno. I ugovore smo dobili, i dodatke, i Anekse, ma sve. Kao što vidite, sve je divno, krasno, bez problema. Kakve budalaštine mi izmišljamo! Ali ima ona narodna: sami sebe zaplićemo, sami sebe otplićemo….. sve je ovo smućkaj pa prolij, mlaćenje prazne slame!

Trebate znati da smo u ovoj borbi (bez vas) mali David, protiv velikog Golijata, ali imamo moćnu praćku, i dobro znamo pucati. Iskustvo iz 2014. je tu!

Postoje – Bogu hvala – i sudovi, i odvjetnici, i Kazneni zakon RH koji u svome čl.193. kaže:

(1)Tko protivno propisima otpusti, unese ili ispusti količinu tvari ili ionizirajućeg zračenja u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more kojom se može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti njihova kakvoća ili se mogu u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili se može ugroziti život ili zdravlje ljudi,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2)Tko otpusti, unese ili ispusti tvari ili ionizirajuće zračenje u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more i time ugrozi život ili zdravlje ljudi,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3)Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine, a za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka kaznom zatvora do tri godine.
Mi samo trebamo dokazati, a dokaza imamo i više nego trebamo – zahvaljujući vama!
O drugim zakonima i RH, i Europske agencije za okoliš (EEU) ne bih sada, jer ćete uskoro znati i naš odgovor na ovu pisaniju, i video koji govori ama baš sve, više nego sve ove riječi. Uživajte u spoznaji da je sve u Pločama po propisima i zakonima.

A kada vas pozovemo, da vam doslovno pokažemo što nam se doista čini, ako ne dođete, ako budete vjerovali onome što pišu, a ne što vidite svojim očima, što se nas tiče, sve ste rekli!
Kako prostremo, tako ćemo i spavati!

Foto: Lučka uprava Ploče (www.ppa.hr) / Facebook.com

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda