Ekologija

KAKVOĆA MORA: Kvaliteta mora na većini pločanskih plaža izvrsna, na gradskoj dobra

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2021., Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 31. svibnja do 12. lipnja 2021.

Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), od čega je more na 119 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a samo na jednoj plaži, plaži Kod mosta, na otoku Mljetu, more je ocijenjeno dobrom ocjenom. Tijekom ispitivanja 9. lipnja 2021. je utvrđeno kratkotrajno onečišćenje mora na plaži Stara Mokošica u Dubrovniku. Na navedenoj plaži more je dodatno uzorkovano 10. i 11. lipnja 2021. te su rezultati ispitivanja odgovarali uvjetima Uredbe. Uzorkovanje će se ponoviti u roku od sedam dana radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google Maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.


S obzirom na to da na Gradskoj plaži u Pločama postoji zabrana kupanja od 2006. te prema Uredbi ista nije u Programu ispitivanja kakvoće mora za 2021., Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je sukladno ugovornim obvezama s Dubrovačko-neretvanskom županijom obavio dodatno ispitivanje kakvoće mora na navedenoj plaži 12. lipnja 2021.