Luka Ploče

Održana Glavna skupština Luke Ploče: U 2018. godini neto dobitak skoro 2 milijuna kuna

Dana 19.07.2019..godine održana je Glavna skupština Luka Ploče d.d. u Pločama u poslovnim prostorijama Društva.

Na glavnoj skupštini zastupano je 337.682glasova što čini 79,84 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, a većinom glasova donijela je slijedeće Odluke:

 1. ODLUKA o usvajanju izvješća Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2018. godin u kojoj se usvaja izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2018. godini.
 2. ODLUKA o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2018. godini u kojoj se usvaja izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini.
 3. ODLUKA o usvajanju revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za Grupa Luka Ploče za 2018. godinu u kojoj se usvaja izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. za 2018.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2018.godinu.
 4. ODLUKA o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za2018. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu u kojoj se usvajaju godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2018.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2018.godinu. U Računu dobiti i gubitka Luka Ploče d.d. za 2018. godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.996.480,55 kn, a Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 554.094.328,33 kn
 5. ODLUKA o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu kojom se utvrđuje da je društvo Luka Ploče d.d.u poslovnoj 2018.godini ostvarilo dobitak u iznosu od 1.996.480,55 kuna. Ostvareni dobitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način: zadržana dobit 1.996.480,55 kn
 6. ODLUKA o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018. godinu kojom se daje razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2018. godinu.
 7. ODLUKA o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu kojom se daje razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora Društva za 2018.godinu.
 8. ODLUKA o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu kojom se imenuje KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2019 .godinu
 9. ODLUKA o opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata kojom se zbog isteka mandatnog razdoblja opoziva predsjednik Glavne skupštine Željka Dodig
 10. ODLUKA o opozivaju  članova Nadzornog odbora zbog isteka mandatnog razdoblja kojom se opozivaju članovi Nadzornog odbora: Pavao Vujnovac, Darko Drozdek, Davorin Rudolf,
 11. ODLUKA o izboru predsjednika Glavne skupštine kojom je za predsjednika Glavne skupštine društva Luka Ploče d.d. izabrana Željka Dodig
 12. ODLUKA o izboru članova Nadzornog odbora kojom su za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. izabrani: Pavao Vujnovac, Jeni Krstičević, Ivan Ostojić

Luka Ploče