Luka Ploče

Luka Ploče energija povlašteni proizvođač električne energije

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. rujna 2016. godine donijela Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju na zahtjev trgovačkog društva Luka Ploče energija doo Ploče.

Podsjećamo, Luka Ploče energija namjerava izgraditi postrojenje za proizvodnju električne energije kao Postrojenje za sušenje drvne sječke i pripadajuće kogeneracijsko postrojenje na biomasu.
Radi se o dvije elektrane na krutu biomasu snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Posebna napomena je stavljena na činjenicu da se iz krute biomase isključuje komunalni otpad.


Kako se navodi u Rješenju, lokacija projekta je Luka Ploče (k.č.br. 2078/1). Planirana električna snaga postrojenja je 5 MW, a toplinska snaga 10 MW.

U prilogu dostavljamo Rješenje izdano od strane HERA-e.