Luka Ploče

Energane u Luci Ploče: Za održivu budućnost

Nastavljamo sa predstavljanjem projekta izgradnje energane u Luci Ploče, konkretno postrojenja za sušenje drvne sječke (drvne građe) i pripadajuće kogeneracijsko postrojenje na bioamsu.

U suradnji s dr. Anamarija B. Bračič, stručnjakinjom za energetiku donosimo niz činjenica koje bi trebali znati.

Zašto obnovljivi izvori energije:
– smanjeni utjecaj na okoliš što se tiče emisija štetnih tvari u dimnim plinovim (nema oksida sumpora, manje prašnih čestica), ako to usporedimo s elektranama na ugljen,
– nema proizvodnje CO2, za koju danas općenito vrijedi da uzrukuje globalno zagrijavanje,


Zašto je kogeneracija na biomasu mnogo bolja od vjetarnih ili sunčanih (fotonaponskih) elektrarna:
– klasične elektrane na ugljen, nuklearne elektrane i kogeneracije na drvenu sječku imaju konstantnu proizvodnju električne energije što znači da se električna snaga ne mijenja s vrijemenom (konstantna preko dana),
– proizvodna snaga u fotonaponskima i vjetarnim elektranama je vrlo vremenski i vrijemenski osjetljiva.
– Proizvodnja u fotonaponskim i vjetarnim elektranama ne može pratiti potrošnju. Ako bi bile u radu pretežito fotonaponske i vjetarne elektrane, onda bi elektroenergetska mreža funkcionirala samo u slučaju kad bi imali dobre sisteme za pohranu električne energije. A toga još nema.

Zašto je drvo “dobar” izvor energije:
– Proizvodnja električne energije može pratiti potrošnju električne energije u mreži, zato nema potreba za sustavima za pohranu električne energije,
– Čovjek već od prapovjesti pali vatru i zato se je ljudsko tijelo na vatru iz drva naviklo. Osim toga predložena tehnologija omogućava optimalno izgaranje, zato su emisije štetnih tvari u dimnim plinovima vrlo male. Da bi dodatno smanjili emisije prašine, instaliran će biti specijalni filter.
– Drva ima puno u Hrvatskoj. Proizvodnja drvene sječke stvara nova radna mjesta. Budući da je “proizvodnja” drveta u blizini, nije potrebno potrošiti puno fosilnog goriva za transport sirovine.

biomasa-lokacija

Planirana lokacija na kojoj će biti smještene energane

Koje pogodnosti može očekivati lokalno stanovništvo od izgradnje elektrana:
– dodatna radna mjesta: za rad sušionice i elektrarne potrebni su visokokvalificirani radnici,
– uz električno energiju će se proizvoditi i toplotna energija, koja bi se mogla upotrebiti na nekoliko načina, od kojih bi imalo koristi lokalno stanovništvo (direktno ili uz dodatna radna mjesta): toplina za grijanje ili hlađenje prostora, sušenje voća, hladnjače za voće, sušionice za drvene ploče, proizvodnja tehnološko pripremljene vode za različite proizvodne procese.

Utjecaj na okoliš:
– zbog optimalnog izgaranja drvene sječke i specijalnog filterskog sistema emisije štetnih tvari u dimnim plinovima će biti do 10 puta manje od zvaničnih ograničenja,
– instaliran će biti uređaji za monitoring emisije štetnih tvari, vrijednosti će biti javno dostupne,
– planirano tehničko rješenje nije prikladno za loženje uglja. Ugljena prašina je previše zapaljiva da bi se je moglo ložiti u takvom ložištu,
– planirano tehničko rješenje nije prikladno za loženje smeća. Kotao će biti opremljen s višestrukim sistemom za mjerenje emisija štetnih tvari. Iz tipova emisija može se prepoznati vrsta goriva – emisije su vrsta otiska prsta goriva,
pepeo će se spremati u zatvorenim kontejnerima, koji će sprečavati prašnje. Pepeo će se odvoziti kamionima i koristiti kao sirovina za beton.
– većina goriva će biti u obliki trupaca, skladištenje sječke će biti samo privremeno i u manjim količinama. Uz to će sječka biti vlažna, a vlažna sječka ne praši.

 

Luka Ploče d.d.