Kultura

Objavljen poziv za dostavu ponuda: „Javna nabava i instalacija digitalne kino opreme sa sistemom ključ u ruke“

Pučko otvoreno učilište Ploče objavilo je poziv na dostavu ponuda u sklopu Otvorenog postupka javne nabave robe „Javna nabava i instalacija digitalne kino opreme sa sistemom ključ u ruke“. Rok za dostavu ponuda je 25. Rujna 2018. godine do 10:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 328.000,00 kuna bez PDV-a.

Ugovor u pisanom obliku naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obveza ugovornih strana. Rok isporuke i instalacije opreme je 15 od dana stupanja na snagu ugovora. Kompletan poziv nalazi se na službenoj internet stranici Grada Ploča u kategoriji „dokumenti“.

Radio Ploče