Aktualno

Škanj: Sad je red na Županiju!

Udruga Skanj

Obrativši se prigodnim dopisom prema svim vijećnicima Gradskog vijeća našega Grada očekivali smo dovoljnu, ali ne i ovako uvjerljivu  potporu u nastojanju da se postigne tematska sjednica GV na temu ideje o izgradnji termoelektrane na ugljen u Pločama. Naime, od ukupno 17 vijećnika GV Ploča zahtjev za tematskom sjednicom je prije i tijekom sjednice potpisalo 8 (osam) vjećnika, a nakon sjednice isti je potpisalo još 7 (sedam) dok vijećnici gosp. Božo Škarić i gđa Tonka Lovrinov se nisu pridružili spomenutoj inicijativi.

Mi iz Škanja izražavamo iskreno zadovoljstvo iskazanim suglasjem u nadi i očekivanju da će ponoviti ovakovo suglasje i pri donošenju odluke o odbacivanju svake mogućnosti izgradnje TE na ugljen u Pločama.

Na isti način kao i Gradskim vijećnicima sa sličnim dopisom (isti objavljujemo u cijelosti ispod teksta) smo se obratili i našem Županu, Predsjedniku Županijske skupštine i svim vijećnicima u Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije.


U očekivanju da se i na razini DNŽ dogodi suglasje, prvo po pitanju rasprave, a potom i kad je riječ o odbacivanju ideje o izgradnji TE u Pločama još jednom javno molim sve županijske vjećnike da osjete i otklone ovu našu zabrinutost.

Posebno apeliram na našu sugrađanku i Zamjenicu Župana DNŽ gđu Mariju Vučković da inzistira i postigne uvrštavanje tematske točke dnevnog reda na prvoj sljedećoj sjednici  Skupštine DNŽ ili da se postigne suglasje o održavanju zasebne tematske sjednice kao i u našem gradu.  Imajući u vidu javno opredjeljenje protiv TE gđe Marije Vučković kao i njen politički kredibilitet u vladajućoj koaliciji na razini DNŽ, nadamo se skoroj odluci koja će uistinu otkloniti našu zabrinutost jer, ponovno naglašavamo, gradnju termoelektrane, do donošenja Državnog prostornog plana, određuje županijski prostorni plan.

Slijedi dopis upućen Županu, Predsjedniku županijske skupštine i vijećnicima Županijske škupštine Dubrovačko-neretvanske županije:

Poštovani,

Događaji kao što su izgradnja TS u Pločama na neprihvaćenoj mikrolokaciji od strane građana i inicijativa firmi Luka Ploče d.d. i Luka Ploče Energija d.o.o. da sagrade TE na ugljen u Pločama, potakla je udruživanje građana u udrugu naziva „ŠKANJ“.

Mi iz Škanja imamo cilj spriječiti realizaciju ideje o TE na ugljen kao iznimno štetnog projekta i aktivno doprinositi stvaranju i održavanju povoljnog ambijenta za svekoliki društveno ekonomski razvoj na području grada Ploča:

– u skladu sa najsuvremenijim društvenim, tehnološkim i ekološkim normama,
– u interaktivnoj  suradnji sa susjednim i funkcionalno gravitirajućim lokalnim zajednicama i
– u suglasju s dominantno tradicijskom i zapadnoeuropskom kulturom življenja

kao neizbježnim sastavnicama razvoja modernog grada.

 

Uvjerenja smo da je sprječavanje realizacije ideje o TE na ugljen u Pločama:

 • imperativ trenutka u kojem se nalazimo i
 • volja izrazite većine stanovništva našega Grada.

Bez obzira što se firme Luka Ploče d.d. i Luka Ploče Energija d.o.o., kao inicijatori ideje o TE na ugljen, nisu obratili formalnim zahtjevom ni prema Lučkoj upravi Ploče kao niti prema tijelima našega Grada i Županije, iste poduzimaju značajne aktivnosti u smislu stvaranja uvjeta za realizaciju svoje ideje o TE na ugljen.

 

Poštovani, Vama se obraćamo jer gradnju termoelektrane, do donošenja Državnog prostornog plana, određuje županijski prostorni plan.

Pored ovog formalnog razloga naglašavam i egzistencijalnu potrebu za zaštitom zdravlja, usudio bih se reći i života ljudi i svega živog prvenstveno u delti Neretve, a potom i u krugu od minimalno 100 km oko Ploča koliko bi obuhvaćao negativni utjecaj u slučaju realizacije predmetne TE.

 

Od Skupštine DNŽ očekujemo da na prvoj sljedećoj sjednici (koja će biti tematska ili sa zasebnom točkom dnevnog reda) razmotri (uslijed opasnosti izazvane nakanom realizacije ideje TE na ugljen u Pločama od „nepoznatog“ investitora i „poznatih“ zagovarača) zabrinjavajuću aktualnu situaciju u Pločama kao i:  

 • da jasnom odlukom nedvosmisleno odbaci svaku mogućnost realizacije TE na ugljen u Pločama kao projekta koji je u suprotnosti sa razvojnom strategijom DNŽ i Prostornim planom DNŽ, te kao takav i neusklađen sa javnim interesom.

Imajući u vidu da su otvoreni procesi izrade nove Razvojne strategije DNŽ i novog PPDNŽ od Skupštine DNŽ očekujemo da na istoj sjednici donese obvezujuću odluku o implementaciji prethodno navedene odluke u:

 • novu Razvojnu strategiju DNŽ i
 • novi Prostorni plan DNŽ.

Poštovani Župane, Predsjedniče i vijećnici Županijske skupštine, sa istim zahtjevom smo se obratili Gradonačelniku, Predsjedniku i vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploče. Cilj nam je da se postigne suglasje od strane nesumnjivo većinske volje naroda i nositelja Gradske i Županijske vlasti kad je u pitanju trajno odbacivanje projekta TE na ugljen u Pločama.

Dakle, ukoliko se donesu predložene odluke na razini Grada, a potom i Županije, Državna razina prostornog planiranja nema niti jedan razlog da ide u koliziju tom i takvom suglasju te je za očekivati da će donijeti istoznačne odluke.

Pogotovo, imajući u vidu da ideja o TE na ugljen u Pločama nema nikakvo uporište u javnom, već predstavlja isključivo privatni interes. Suprotno, u slučaju nedonošenja predloženih odluka na gradskoj i županijskoj razini, šaljemo poruku da smo kao lokalna zajednica nezainteresirani, što otvara vrata, rekao bih, poziva lobiste termoelektrane da doprinesu donošenju konačne odluke u njihovu korist.

 

Poštovani, u nastojanju ostvarivanja, duboko vjerujem zajedničkog nam cilja, ponovno naglašavam:

 • TE na ugljen u Pločama je u suprotnosti s razvojnom vizijom Lučke uprave Ploče,
 • TE na ugljen u Pločama je u koliziji s razvojnom strategijom DNŽ i u njoj istaknutoj viziji koja DNŽ predstavlja kao modrozelenu oazu u srcu Europe i prosperitetno gospodarsko područje očuvanih prirodnih i kulturnih vrijednosti i visoke kvalitete življenja.
 • TE na ugljen u Pločama je u koliziji sa svim, a posebno s dva od četiri strategijska cilja razvoja DNŽ (II. zaštita okoliša i razvoj infrastrukture i III. Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine).
 • TE na ugljen u Pločama je u suprotnosti i s postojećim PPDNŽ , između ostalog, jer bi trajno oštetila mjerama očuvanja krajobraznih vrijednosti označene:
 • osobito vrijedne predjele-prirodne krajobraze (akvatoriji delte Neretve, jezero Vlaška kod Ploča, područje južno od Male Neretve (općina Slivno), Baćinska Jezera, Područje Vrgorskog polja, Višnjica kod Ploča)
 • Osobito vrijedne-kulturne krajobraze (između kojih je i kulturni krajolik doline Neretve)
 • Zakonom o zaštiti prirode zaštićene dijelove prirode (zoološko – ornitološko: Prud, Orepak; ihtiološko-ornitološko: jugoistočni dio delte Neretve; park šuma Predolac-Šibanica…)…
 •  TE na ugljen u Pločama nema uporište u PP grada Ploča

 

Ovim putem ističemo, da je člankom 18. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, propisano da, županije u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značenja kojim neposredno ostvaruju potrebe građana kao što su; prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, iz čega je vidljivo da postoji interes i obaveza županijske skupštine da o temi TE na ugljen u Pločama rasprava na sjednici, u posebnoj točki, te da o istomu donese svoj službeni stav.

Ujedno predlažemo članovima županijske skupštine da, u smislu čl. 34.a. najmanje 1/3 vijećnika, uz obrazloženje, zatraži održavanje sjednice županijske skupštine sa temom utjecaja TE na ugljen na građane grada Ploča i šire, nakon čega će uslijediti donošenje službenog i obrazloženog stava županijske skupštine o temi TE na ugljen u Pločama, a sve radi zaštite javnog interesa koji nam je primaran.

 

Slobodni smo vam predložiti za usvajanje i:

OBRAZLOŽENJE I PRIJEDLOZI MJERA ZA NOVU RAZVOJNU STRATEGIJU DNŽ :

Problem nezaposlenosti, pad gospodarske aktivnosti, uz istovremenu energetsku i političku ovisnost o uvozu fosilnih goriva potaknuo je promjenu gospodarske politike Europske unije, reindustrijalizaciju ili industrijsku renesansu, u smjeru održivog razvoja i cirkularne ekonomije. Cilj reindustrijalizacije je transformirati sektor industrijske proizvodnje, ali i ostalih povezanih sektora gospodarstva u energetski učinkovitije i, u korištenju prirodnih resursa, konkurentnije gospodarstvo Europske unije. Manja potrošnja energije tijekom cijelog ciklusa proizvoda: od prerade resursa i proizvodnje, transporta do krajnjeg korisnika, kao i za vrijeme korištenja proizvoda. Nadalje, primjena novih tehnologija i inovacija koje smanjuju stvaranje nepotrebnog otpada te potiču prenamjenu proizvoda nakon ispunjavanja njegove početne namjene ili recikliranje. Navedeno doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i pomaže u naporima za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena.

Socijalni i društveni efekti reindustrijalizacije prepoznatljivi su u korištenju lokalnih resursa u proizvodnji, korištenju lokalnih energetskih resursa, uglavnom u obliku obnovljivih izvora energije, kao i u rješavanju velikog problema s kojima se susreću članice EU (poput Hrvatske), visoke stope nezaposlenosti mladih koji se zbog ekonomske krize nisu u mogućnosti zaposliti nakon završenog školovanja.

Važno je u procesu reindustrijalizacije uspostaviti dobru međusektorsku suradnju. Dubrovačko-neretvanska županija ima prepoznatljive, ali nažalost neiskorištene potencijale upravo u međusektorskoj suradnji poljoprivredne proizvodnje, turizma i energetike. Izuzetno povoljno klimatološko područje, fertilno tlo pogotovo u dolini Neretve omogućava proizvodnju količina hrane koja osim podmirivanja potrošnje lokalnog stanovništva, može podmiriti potrebe turističkog sektora te višak osim u svježem stanju, preraditi i plasirati na druga tržišta. Cijelo područje županije bogato je potencijalima obnovljivih izvora energije koji su samodostatni za namirivanje cjelokupne potrebe električnom i toplinskom/rashladnom energijom. Brendiranje turizma i proizvodnje hrane na način da je u svim dijelovima procesa korištena obnovljiva energija stvara dodanu vrijednost u uslugama i proizvodima, a Županiju stvara konkurentnijom na turističkom tržištu.

Prijedlog mjera:

 1. Turistički i gospodarski subjekti imaju obvezu korištenja energije Sunca za podmirivanje svojih potreba za toplinskom i rashladnom energijom.
 2. U proizvodnji treba koristiti što je moguće više električnu energiju iz obnovljivih izvora energije što se dokazuje kroz ugovor gospodarskog subjekta s opskrbljivačem električne energije, koji je obvezan dokazati porijeklo električne energije prema odgovarajućim zakonskim propisima.
 3. U turističkim objektima treba koristiti što je moguće više električnu energiju iz obnovljivih izvora energije što se dokazuje kroz ugovor gospodarskog subjekta s opskrbljivačem električne energije, koji je obvezan dokazati porijeklo električne energije prema odgovarajućim zakonskim propisima.
 4. U opskrbi svježom hranom potrebno je dokazati da je za njezin transport od proizvođača do konačnog potrošača potrošena što manja količina energije, a to se mjerljivo može prikazati količinom emitiranog CO2. (opaska: na taj način se potiče lokalna proizvodnja hrane i zapošljavanje lokalnog stanovništva).
 5. Potaknuti razvoj gospodarskih subjekata za preradu viška iz poljoprivredne proizvodnje, pogotovo po principima udruživanja malih proizvođača te u procesima proizvodnje isključivo koristiti obnovljive izvore energije. Brendirati proizvode na način da je za njihovu proizvodnju korištena 100% obnovljiva energija.
 6. Obvezati poljoprivrednike za korištenje stajskog gnojiva koje je proizvedeno u bioplinskim postrojenjima te tako povezati i potaknuti razvoj lokalnih farmi s bioplinskim postrojenjima.

 

Konačno, vjerujemo da razumijete iznimnu zabrinutost građanstva po ovom pitanju,a s tim i opravdanost što žurnijeg donošenja predloženih odluka bez obzira na sva objektivna i subjektivna ograničenja.

 

Uz izraze iznimne zabrinutosti primite srdačne pozdrave od nas iz Škanja!!!

Udruga Škanj – Vratimo ponos!