Aktualno

KAKVOĆA MORA: Izvrsno stanje na svim pločanskim plažama, od Portine do ušća

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2021., Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je četvrto redovno ispitivanje mora na 121 plaži, u periodu od 28. lipnja do 08. srpnja 2021.

Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN, br. 73/08), od čega je more na 115 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće. More na plažama Broce u Stonu te Drače i Bratkovice u Janjini ocjenjeno je dobrom ocjenom, dok je more na plažama Prapratno u Stonu i Uvala Luka u Trpnju ocijenjeno kao zadovoljavajuće. I u četvrtom ciklusu ispitivanja more na plaži u Staroj Mokošici ocijenjeno je nezadovoljavajućom ocjenom.

S obzirom na to da na Gradskoj plaži u Pločama postoji zabrana kupanja od 2006. te prema Uredbi ista nije u Programu ispitivanja kakvoće mora za 2021., Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je sukladno ugovornim obvezama s Dubrovačko-neretvanskom županijom obavio dodatno ispitivanje kakvoće mora na navedenoj plaži 06. srpnja 2021.