Sponzorirani članak

Ako si za Zeleni razvoj biraj RESTART koaliciju!

Klimatske promjene i s njima direktno povezana neodrživa potrošnja resursa te degradacija okoliša i prirode  moraju biti uračunate u sve buduće strategije i razvojne planove svih država i društava. S obzirom na činjenicu da koncept održivog razvoja podrazumijeva ravnotežu između tri stupa na kojima počiva svako društvo: zaštiti okoliša i prirode, gospodarskom razvoju te društvenoj pravdi; da nijedno društvo nije održivo ukoliko sva tri stupa održivog razvoja nisu u ravnoteži te imajući na umu činjenicu da je središnja paradigma globaliziranog svijeta još uvijek ona gospodarska i to dominantno konzumerističkog predznaka, politika zelenog razvoja Restart koalicije usmjerena je prema implementaciji koncepta kružne, odnosno cirkularne ekonomije kao provedbi ideje održivog razvoja u području gospodarstva.

Cilj cirkularne/kružne ekonomije je od manje stvoriti više. Ovaj ekonomski koncept  budućnosti  mijenja  uvjerenje  da je  dodanu  vrijednost  i  gospodarski  rast  i razvoj, a time i otvaranje novih radnih mjesta, moguće postići samo mehaničkim povećanjem novih proizvoda, a time i mahnitim iskorištavanjem već sada izuzetno osiromašenih prirodnih resursa. Umjesto kvantitete, cirkularna ekonomija donosi ideju kvalitete i dugotrajne vrijednosti proizvoda stvorenih kroz kreativne ideje jer su ideje te koje donose dodanu i dugotrajnu, održivu vrijednost. U tom smislu je cirkularna ekonomija revolucionarni koncept ekonomije 21. stoljeća koji odgovara na globalnu krizu okoliša i klimatske promjene.

Restart koalicija će pokrenuti  zelenu  transformaciju  Hrvatske implementacijom konkretnih projekata iz sljedećih pod-koncepata kružne/cirkularne ekonomije:


1) održivo  gospodarenje  otpadom  i  sekundarnim  resursima  koje  se često poistovjećuje i  s usavršenim sustavom integriranog gospodarenja otpadom baziranog na 3R modelu (reduce, reuse, recycle) te novijim varijantama downcycling i upcycling;

2) biogospodarstvo   koje   podrazumijeva   gospodarstvo   koje   se   temelji   na   održivim alternativama  globalno  raširenim  neodrživim  proizvodima  (npr.  plastika)  i  neodrživim gospodarskim praksama temeljenim na neobnovljivim fosilnim i drugim resursima;

3) kreativna  ekonomija  koja  podrazumijeva  gospodarski  razvoj  koji  nije  utemeljen  na eksploataciji  resursa,  već  na  eksploataciji  ideja,  inovacija  i  kreativnosti.  Kreativna ekonomija  dio  je  koncepta  kružne  ekonomije  jer  glavni  naglasak  stavlja  na  inovacije  i kreativnost, stvarajući dodanu vrijednost u iskorištavanju ideja, a ne iskorištavanju resursa.

Kada govorimo o zelenom razvoju kao strateškoj odrednici razvoja RH, potrebno je jasno ukazati na koje ključne čimbenike svojim politikama i programskim rješenjima zeleni razvoj utječe, a to su:

  1. a) Utjecaj na gospodarstvo (stvaranje novih dodanih vrijednosti unutar gospodarskih procesa uvažavajući prirodne potencijale i specifičnosti područja na kojem se ti procesi trebaju odvijati. Potrebno je ekonomska razvojna rješenje graditi na principu unutarnjeg prema vanjskom, tj. kroz definiranje specifičnosti, potencijala i potreba određenog područja razvijati gospodarske aktivnosti, a ne isključivo prilagođavati određeno područje potrebama kapitala koji u većini slučajeva nema za cilj dugoročni održivi razvoj, već brzo oplođivanje bez obzira na cijenu koju će za to platiti okruženje i pripadajuće mu stanovništvo),
  2. b) Utjecaj na društvo (provođenje politika i programskih rješenje zelenog razvoja nije moguće ostvariti bez jasno definirane institucionalne podrške. Stoga je potrebno kroz institucije razvijati kontinuirane politike i aktivnosti kojima će se podizati svijest o ulozi pojedinca u samoodrživom razvoju  društva.  Paralelno  s  implementacijom  jasno  vidljivih  programskih  rješenja,  potrebno  je promovirati  potrebu  promjene  svijesti  pojedinca  prema  društvenim  vrijednostima  koje  su  se tijekom brzog tehnološkog razvoja i potrošačkog stila življenja izgubile ili su postale nepoželjne),
  3. c) Utjecaj na okolišš (provođenje politika zelenog razvoja kao strateške odrednice društvenog razvoja, u konačnici mora rezultirati održivim ekološkim otiskom tj. otiskom koji će omogućiti prirodnu regeneraciju bio    Svjedoci  smo  kako  narušena  prirodna  ravnoteža  svojim klimatskim djelovanjem utječe kako na žživote svakog pojedinca tako i na ekonomije i gospodarstvo samih društava).

Iako je Vlada Republike Hrvatske trebala tijekom 2019. godine predložiti, a Hrvatski sabor raspraviti i usvojiti novu Strategiju održivog razvitka Republike Hrvatske jer je prva Strategija održivog razvitka usvojena 2009. godine s razdobljem implementacije do 2019. godine, ovaj dokument nije ni izrađen, a kamoli usvojen.

Stoga, izađi i promijeni. Biraj listu broj 13., biraj RESTART koaliciju, biraj Zeleni razvoj Hrvatske!