Regija

Općina Gradac objavila oglas za izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Općina Gradac je na svojim službenim stranicama objavila oglas za zaprimanje zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru za 2023. godinu na području Općine Gradac.

I.

Koncesijska odobrenja se izdaju za mikrolokacije na pomorskom dobru sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Gradac za 2023. Godinu (“Službeni glasnik” broj 6/23).


Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Općine Gradac izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva.

II.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

– Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

– Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).

– Potvrdu upravnog odjela Općine Gradac, o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja.

– Potvrdu da nema dugovanja prema turističkoj zajednici

– Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema poreznoj upravi po osnovi poreza na potrošnju i poreza na promet nekretninama

– Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Gradac za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

– Izjava kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

📌 ZAHTJEVI SE PODNOSE OD 02.05.2023. DO 02.06.2023. godine

Zahtjevi se mogu dostaviti osobno u Općinu Gradac svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati odnosno svaki prvi i treći četvrtak u mjesecu od 12,00 do 20,00 sati ili putem pošte sa povratnicom na adresu Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac ili putem e-mail adrese: info@opcinagradac.hr .

Sve zahtjevane dokumente, podnositelj zahtjeva može dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su podnositelji zahtjeva dostavili, Općina Gradac može radi provjere istinitosti podataka:

– od ponuditelja zatražiti u primjerenom roku da dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili

– obratiti se izdavatelju tih dokumenata i/ili

– nadležnim tijelima.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati

Možda ti se sviđa

Crna kronika Regija

Uzeli su 44 milijuna kuna kredita, firme poslali u stečaj, novac nisu vratili

“Slobodna” mjesecima traži odgovore na pitanje o tome na koji je način, po kojim uvjetima i komu od 2002. do
Kino Metković
Kultura Regija

Metkoviću 300 tisuća kuna za kino

Ministarstvo kulture RH odobrilo je Gradu Metkoviću, tj. Gradskom kulturnom središtu Metković 300 tisuća kuna za nabavu digitalne kinoopreme za